ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί διοργανώσεως τοῦ ΙΗ´ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων»
(10/7/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 3151
Αριθ. Διεκπ. 1314 Αθηνησι τη‚ 10ῃ Ἰουλίου 2020


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςἩ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐν τῇ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς τῆς 9ης μηνός Ἰουλίου ἐ.ἔ., ἐπεβεβαίωσεν τήν πραγματοποίησιν τοῦ ΙΗ´ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, μέ γενικόν θέμα προβληματισμοῦ: «Τό ἦθος καί ὁ χαρακτήρας τῆς λατρείας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».

Ἡ διοργάνωσις τοῦ Λειτουργικοῦ Συμποσίου ἔχει ἀνατεθῆ εἰς τήν Εἰδικήν Συνοδικήν Ἐπιτροπήν Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως καί ὡς χρόνος διεξαγωγῆς αὐτοῦ ἔχει ὁρισθῆ τό χρονικόν διάστημα ἀπό 21ης ἕως 23ης Σεπτεμβρίου 2020, ὡς τόπος δέ αἱ ἐγκαταστάσεις τοῦ Συνεδριακοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου.

Πρός τοῦτο παρακαλοῦνται αἱ Ἱεραί Μητροπόλεις, αἱ ὁποῖαι δέν ἔχουν δηλώσει συμμετοχήν ἄχρι τοῦδε, καί βούλονται νά συμμετάσχουν, ὅπως γνωρίσουν τό ὄνομα τοῦ Στελέχους αὐτῶν, τό ὁποῖον πρόκειται νά λάβῃ μέρος εἰς τό ἐν λόγῳ Συμπόσιον, καθώς ἐπίσης καί ἐάν θά διαμείνῃ εἰς τό Ξενοδοχεῖον ἤ εἰς ἴδιον κατάλυμα. Τάς ὑμετέρας ἀπαντήσεις παρακαλεῖσθε ὅπως ἀποστείλητε τῇ Ἀρχιγραμματείᾳ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τό ἀργότερον ἕως τῆς 27ης Ἰουλίου 2020.

Σημειωτέον ὅτι ἑκάστη τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων θέλει ἐπιβαρυνθῆ διά τῶν ἐξόδων μετακινήσεως τοῦ Ἐκπροσώπου αὐτῆς, ἡ δέ Ἱερά Σύνοδος θά καλύψῃ τά τῆς διανυκτερεύσεως καί σιτίσεως αὐτοῦ, τῇ συνδρομῇ καί χορηγίᾳ καί τῆς φιλοξενούσης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου. Εἰδικῶς, διά τό θέμα τῆς διανυκτερεύσεως παρακαλοῦμεν ὅπως, ὅσοι ἔχετε δηλώσει ἤδη συμμετοχήν, ἐνημερώσητε, ἐάν ὁ ὑμέτερος ἐκπρόσωπος θά διαμείνῃ εἰς τό Ξενοδοχεῖον ἤ εἰς ἴδιον κατάλυμα, τόν Γραμματέα τῆς ὡς ἄνω Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην κ. Σάββαν Ζέρβαν (τηλ. 210 727 2245, 694 638 6894), τό ἀργότερον ἕως τῆς 27ης Ἰουλίου 2020.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος