ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Διαβίβασις Κ.Υ.Α. περί παρατάσεως ἰσχύος προσωρινῶν μέτρων εἰς τούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19»
(8/7/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 3117
Αριθ. Διεκπ. 1302 Αθηνησι τη‚ 8ῃ Ἰουλίου 2020


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 9ης μηνός Ἰουλίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἐνημερωθεῖσα διά τήν ἔκδοσιν τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.43195 νέας Κ.Υ.Α., ἐχούσης θέμα «Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας με υπ᾿ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.34060/2.6.2020 "Επιβολή προσωρινών μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID – 19, για το χρονικό διάστημα από 6.6.2020 έως και 9.7.2020" (Β´2111), έως και της 21.8.2020», ἀπεφάσισεν ὅπως, διά τοῦ παρόντος, διαβιβάσῃ ὑμῖν τό ὑπ᾿ ἀριθ. 2775/τ.Β´/8.7.2020 Φ.Ε.Κ., εἰς ὅ ἐδημοσιεύθη ἡ ὡς ἄνω ὑπ᾿ ἀριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.43195 Κ.Υ.Α., διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.

Ὡσαύτως, ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος προτρέπει ὑμᾶς ὅπως συστήσητε εἰς τούς ὑφ᾿ ὑμᾶς Κληρικούς τήν τήρησιν τῶν διαλαμβανομένων ἐν τῇ ὡς ἄνω Κ.Υ.Α. μέτρων, ἰδίᾳ κατά τά ὑπ᾿ αὐτῶν τελεσθησόμενα Μυστήρια Βαπτίσεων, Γάμων, ὡς καί Ἐξοδίων Ἀκολουθιῶν.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος