ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἐπικαιροποίησις στοιχείων Ἱερῶν Μονῶν, Ἱερῶν Ἡσυχαστηρίων καί Ἱερῶν Προσκυνημάτων»
(1/7/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2431
Ἀριθ. Διεκπ. 1210 Ἀθήνησι τῇ 1ῃ Ἰουλίου 2020Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 26ης Ἰουνίου ἐ.ἔ., καί ἐν συνεχείᾳ τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 2163/920/20.5.2020 Συνοδικοῦ Ἐγκυκλίου Σημειώματος, δι' οὗ ἀπεστάλη ὑμῖν Προσκυνηματικός Χάρτης τῆς Ἑλλάδος, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, λαβοῦσα ὑπ' ὄψιν τό ἀπό 4.6.2020 ἔγγραφον τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων (Θρησκευτικοῦ Τουρισμοῦ), δι’ οὗ ὑποβάλλει προτάσεις σχετικάς πρός τόν ὡς εἴρηται Προσκυνηματικόν Χάρτην, ἀπεφάσισεν ὅπως καλέσῃ ὑμᾶς ἵνα ἐπικαιροποιήσητε τά στοιχεῖα τῶν καθ' ὑμᾶς Ἱερῶν Μονῶν, Ἱερῶν Ἡσυχαστηρίων καί Ἱερῶν Προσκυνημάτων, τά ὁποῖα δέν ἀναγράφονται εἰς τόν ἐν λόγῳ Χάρτην, ἤ διορθώσητε τά ἡμαρτημένα αὐτοῦ καί ἐνημερώσητε ὑπηρεσιακῶς τήν Γραμματείαν τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων, ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς συμπεριλήψεως αὐτῶν εἰς μελλοντικήν ἐπανέκδοσιν τοῦ περί οὗ ὁ λόγος Προσκυνηματικοῦ Χάρτου. Συνημμένως καί πρός ἐνημέρωσιν ὑμῶν, ἀποστέλλομεν τό ὑπ’ ἀριθ. 2431/1172/30.6.2020 σχετικόν Συνοδικόν ἔγγραφον πρός τόν Ἀξιότιμον κ. Δημήτριον Φραγκάκην, Γενικόν Γραμματέα Ε.Ο.Τ.

Διά πλείονας πληροφορίας, δέον ὅπως ἐπικοινωνήσητε μετά τοῦ Γραμματέως τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων, Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κ. Σπυρίδωνος Κατραμάδου (τηλ. 21072.72.282, 6976204429).

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος