ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ὑπόμνησις περί εἰδικῆς ἀντιμετωπίσεως λειτουργικῶν ζητημάτων»
(30/6/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2936
Ἀριθ. Διεκπ. 1192
Ἀθήνησι τῇ 30ῇ Ἰουνίου 2020


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 26ης μηνός Ἰουνίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως:

α) ἐπιτραποῦν καί πάλιν τά Ἀρχιερατικά Συλλείτουργα, ἡ δέ συμμετοχή εἰς αὐτά μή ὑπερβαίνῃ τόν ἀριθμόν τῶν τριῶν (3) Ἀρχιερέων,

β) ἡ τέλεσις Λιτανειῶν πραγματοποιῆται μετά μεγάλης προσοχῆς, ἄνευ συνωστισμοῦ τοῦ συμμετέχοντος πιστοῦ λαοῦ, καί ἐάν ᾖ δυνατόν, ἐν συντομίᾳ, συμφώνως τῇ ποιμαντικῇ κρίσει τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, καί

γ) ἐπιτραπῇ ἡ μεταφορά Ἱερῶν Λειψάνων πρός ἁγιασμόν καί παραμυθίαν τῶν πιστῶν, λαμβανομένων πάντοτε ὑπ’ ὄψει τῶν ἀπαραιτήτων ὑγιειονομικῶν μέτρων. Εἰς περίπτωσιν δέ καθ’ ἥν μεταφέρονται ἐκ μιᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς ἑτέραν Ἱεράν Μητρόπολιν, τυγχάνει ἀπαραίτητος ἡ ἐπί τούτῳ ἔγκρισις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, συμφώνως τῇ ὑπ’ ἀριθ. 2760/29.1.2003 Συνοδικῇ Ἐγκυκλίῳ.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος