ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί τῆς καταληκτηρίου ἡμερομηνίας ἀποστολῆς ἐνδεχομένων νέων προτάσεων συμμετοχῆς εἰς τό Πρόγραμμα τῶν Συνοδικῶν καί τῶν Περιφερειακῶν Ἐκδηλώσεων διά τόν Ἑορτασμόν τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπό τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως καί τῆς ἀνακοινώσεως αὐτοῦ ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου»
(18/6/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2639
Διεκπ. 1124
Αθηνησι τη‚ 18ῃ Ἰουνίου 2020


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςἘκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 3ης μηνός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, διεξελθοῦσα τό ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 2/17.1.2020 ἔγγραφον τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος, δι’ οὗ ἐνημερώνει περί τοῦ Προγράμματος τῶν Συνοδικῶν καί τῶν Περιφερειακῶν Ἐκδηλώσεων διά τόν Ἑορτασμόν τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπό τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, ἀπεφάσισεν ὅπως ἀποστείλῃ ὑμῖν «Προσχέδιον» τοῦ ἀνωτέρω Προγράμματος, ὅπερ καί ἐγένετο.

Λόγῳ τῆς ἀναβολῆς τῆς προγραμματισθείσης ἀνακοινώσεως τοῦ ἐπισήμου τελικοῦ Προγράμματος διά τόν ἐν λόγῳ Ἑορτασμόν ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, ἐξ αἰτίας τῆς ἐνσκηψάσης πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀπεφάσισεν ὅπως ὁρίσῃ νέαν καταληκτήριον ἡμερομηνίαν ἀποστολῆς ἐνδεχομένων νέων προτάσεων συμμετοχῆς ὑμῶν εἰς τό Πρόγραμμα, ὡς καί τυχόν ἐπισημάνσεων ἐπί τῶν ἤδη ὑποβεβλημένων, τήν Τετάρτην 15ην Ἰουλίου 2020.

Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Πολιτιστικῆς Ταυτότητος θά προβῇ εἰς τήν τελικήν ἐκτύπωσιν τοῦ Προγράμματος, τό ὁποῖον θά ἀνακοινωθῇ ἐπισήμως ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, ἐνώπιον τῶν Μελῶν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐπικοινωνίας, ἐν μιᾷ ἐκ τῶν ἡμερῶν τῶν Συνεδριάσεων τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου μηνός Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., ὥστε νά ἐνημερωθῇ ὁ Ἑλληνικός Λαός διά τήν προεργασίαν τῆς Ποιμαινούσης Ἐκκλησίας, ἀναφορικῶς πρός τόν Ἑορτασμόν τῆς Ἐπετείου τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας. Τό ὁριστικόν τοῦτο Πρόγραμμα θά διανεμηθῇ ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἰς ἅπαντας τούς ἐνδιαφερομένους, ἐνῷ θά ἀποσταλῇ καί πρός ὑμᾶς.

Ὅσαι ἐκ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων ἐκφράσουν τήν ἐπιθυμίαν Αὐτῶν ἵνα συμμετάσχουν εἰς τό ἐν λόγῳ Ἑόρτιον Πρόγραμμα, παρακαλοῦμεν ὅπως γνωρίσουν τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ, ἕως τῆς αὐτῆς ἡμερομηνίας (15.7.2020), τό ὀνοματεπώνυμον τοῦ ὑπευθύνου Αὐτῶν, τά τηλέφωνα ἐπικοινωνίας (σταθερόν καί κινητόν), ὡς καί τό email αὐτοῦ.

Δι' οἱανδήποτε πληροφορίαν, παρακαλοῦμεν ὅπως ἐπικοινωνήσητε μετά τοῦ Γραμματέως τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος Ἀρχιμ. Βαρθολομαίου Ἀντωνίου Τριανταφυλλίδη καί τοῦ συνεργάτου τοῦ Γραφείου κ. Δημητρίου Ράπτη (τηλ. ἐπικοινωνίας: 210 7272268, 6983772240).


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος