ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί ἀποστολῆς στοιχείων τῶν ὑπηρετούντων ἀνά Ἱεράν Μητρόπολιν Κληρικῶν»
(23/6/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2731
Αριθ.Διεκπ. 1145
Αθηνησι τη‚ 23ῃ Ἰουνίου 2020

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΔΙ᾿ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΔιά τοῦ παρόντος, διαβιβάζομεν ὑμῖν τό ὑπ᾿ ἀριθ. 79124/Θ1/ 23.6.2020 ἔγγραφον τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, περί χορηγήσεως στοιχείων (συνολικός ἀριθμός – μορφωτικόν ἐπίπεδον) τῶν ὑπηρετούντων ἐν ἐνεργείᾳ Κληρικῶν (οὐχί τῶν τυχόν ἀμίσθων) ἐν τῇ καθ᾿ ὑμᾶς Ἱερᾷ Μητροπόλει, καί παρακαλοῦμεν ὅπως ἀποστείλητε, ἕως τῆς 29ης Ἰουνίου ἐ.ἔ., δι᾿ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου, εἰς τήν ἠλεκτρονικήν διεύθυνσιν ecclesia.protocol@gmail.com τά αἰτηθέντα στοιχεῖα, ὥστε, ἐν συνεχείᾳ, νά ἀποσταλοῦν εἰς τό Ὑπουργεῖον Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος