ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί ἀπαιτουμένων ἐγγράφων διά τήν ἐπικύρωσιν Πιστοποιητικῶν ἤ ἐγγράφων Γάμων, Βαπτίσεων, Ἀγαμίας, Διαζευκτηρίων καί λοιπῶν ἐγγράφων χορηγουμένων ὑπό τῶν Ὁμοδόξων Πατριαρχείων καί τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν»
(10/6/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Αριθμ .Πρωτ. 2511
Αριθμ .Διεκπ. 1072

Αθηνησι τη‚ 10ῃ Ἰουνίου 2020Συνοδικῇ ἐντολῇ καί ἐξουσιοδοτήσει καί κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ παρ’ ἡμῖν Συνοδικοῦ Γραφείου Ἐπικυρώσεων, ὑπενθυμίζομεν ὑμῖν, ὅτι διά τήν ἐπικύρωσιν Πιστοποιητικῶν ἤ ἐγγράφων Γάμων, Βαπτίσεων, Ἀγαμίας, Διαζευκτηρίων καί λοιπῶν ἐγγράφων χορηγουμένων ὑπό τῶν Ὁμοδόξων Πατριαρχείων καί τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν ὑπό τῆς ἁρμοδίας Ὑπηρεσίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἀπαιτοῦνται:

1. Πρωτότυπον ἔγγραφον ἤ ἐπικεκυρωμένον φωτοαντίγραφον ὑπό τῆς οἰκείας Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς ἤ ὑπό ἐξουσιοδοτημένου πρός τοῦτο δικηγόρου.
2. Τρία (3) φωτοαντίγραφα τῶν πρωτοτύπων ἐγγράφων.
3. Ἐπίσημος μετάφρασις τοῦ ἐγγράφου (πρέπει νά μεταφράζηται καί τό περιεχόμενον τῆς σφραγῖδος, καθώς καί ἡ ὑπογραφή τοῦ ὑπογράφοντος).
4. Τά Πιστοποιητικά Ἀγαμίας, τά ὁποῖα ἐκδίδονται εἴτε ἐκ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἤ ἐξ ἑτέρων Ὁμοδόξων Πατριαρχείων καί Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἐπικυροῦνται ἐκ τοῦ Γραφείου Ἐπικυρώσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μόνον εἰς τήν πρωτότυπον ἔκδοσίν των.
5. Εἰς ἅπαντα τά ἔγγραφα, τά ὁποῖα θά προσκομίζωνται εἰς τό Γραφεῖον Ἐπικυρώσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρέπει νά ὑπάρχῃ ἡ σφραγίς καί ἡ ὑπογραφή τῆς οἰκείας Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς (ἤτοι πέραν τῆς ὑπογραφῆς καί τῆς σφραγῖδος τῆς Ἐνορίας καί τοῦ Ἐφημερίου, ἡ σφραγίς καί ἡ ὑπογραφή τοῦ Μητροπολίτου, ἡ ὁποία θά ἐπικυρώνῃ τήν σφραγῖδα καί τήν ὑπογραφή τοῦ ὑπογράφοντος Ἱερέως ἑκάστης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς).
6. Ἐκ τοῦ Γραφείου Ἐπικυρώσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δίδεται Ὑπεύθυνος Δήλωσις τοῦ Ἄρθρου 8 τοῦ Ν. 1599/1986, εἰς τήν ὁποίαν δέον ὅπως συμπληρωθοῦν ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀρχή ἐκδόσεως τοῦ Πιστοποιητικοῦ ἤ τῆς Βεβαιώσεως καί ὁ αὔξων ἀριθμός αὐτῆς. Αὕτη ἡ Ὑπεύθυνος Δήλωσις, ἡ ὁποία καί θά βεβαιοῖ τήν γνησιότητα τοῦ κατατιθεμένου πρός ἐπικύρωσιν ἐγγράφου, πρέπει νά εἶναι ὑπογεγραμμένη καί τεθεωρημένη ἐκ τοῦ ἁρμοδίου Ἀστυνομικοῦ Τμήματος τῆς περιοχῆς ἑκάστου ἐνδιαφερομένου ἤ ἐκ τοῦ Γραφείου τοῦ Κ.Ε.Π.
7. Ἀντίγραφον Ἀστυνομικῆς Ταυτότητος ἤ Διαβατηρίου τοῦ προσκομίζοντος τά ἀνωτέρω ἔγγραφα, τῶν ὁποίων τά στοιχεῖα νά ταυτίζονται μέ τήν Ὑπεύθυνον Δήλωσιν, ὑπογεγραμμένον καί τεθεωρημένον ἐκ τοῦ ἁρμοδίου Ἀστυνομικοῦ Τμήματος τῆς περιοχῆς ἑκάστου ἐνδιαφερομένου ἤ ἐκ τοῦ Γραφείου τοῦ Κ.Ε.Π.
8. Ἐπισυνάπτομεν δεῖγμα Ὑπευθύνου Δηλώσεως πρός ἐνημέρωσιν ὑμῶν.

Ἐν κατακλείδι παρατίθενται τά στοιχεῖα ἐπικοινωνίας τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου Ἐπικυρώσεων: Τηλ. 210 7272212 καί email: epikirosis.synodou@gmail.com

Ταῦτα γνωρίζοντες ὑμῖν παρακαλοῦμεν διά τά καθ’ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος