ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί προτάσεως θεμάτων Ἡμερησίας Διατάξεως Τακτικῆς Ἱερᾶς Συνόδου Ἱεραρχίας 2020»
(5/6/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2442
Ἀριθ. Διεκπ. 1031 Ἀθήνησι τῇ 5ῃ Ἰουνίου 2020


Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 3 0 2 4

Πρός
Τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,

Ὡς τυγχάνει γνωστόν εἰς ὑμᾶς, συνῳδά ταῖς διατάξεσι τοῦ ἄρθρου 6, παρ. 2 τοῦ Νόμου 590/1977 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», «Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας συνεδριάζει βάσει ἡμερησίας διατάξεως. Ἐπί τακτικῆς συνελεύσεως ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος καταρτίζει τήν Ἡμερησίαν Διάταξιν καί ὁ Πρόεδρος κοινοποιεῖ ταύτην πρός ἅπαντα τά μέλη τῆς Ἱεραρχίας δύο τοὐλάχιστον μῆνας πρό τῆς συνεδριάσεως».

Ὅθεν, ἐπικειμένης, κατά τήν ἐπιοῦσαν Συνεδρίαν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 26ης Ἰουνίου ἐ.ἔ., τῆς καταρτίσεως τῆς ἡμερησίας διατάξεως τῆς Τακτικῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μηνός Ὀκτωβρίου 2020, Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 2ας μηνός Ἰουνίου ἐ.ἔ., ἀπεφασίσθη ὡς γενικόν θέμα συζητήσεως κατά τήν συγκληθησομένην Ἱεραρχίαν: «Ἡ πανδημία τοῦ Covid19 καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος». Ὡσαύτως, παρακαλοῦμεν ὑμᾶς ὅπως, ἕως τῆς 20ῆς μηνός Ἰουνίου ἐ.ἔ., προτείνητε τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ σχετικά θέματα, ἅτινα, κατά τήν ἔμφρονα ποιμαντικήν ὑμῶν κρίσιν, προκρίνονται πρός συζήτησιν ὑπό τῆς Ἱεραρχίας.

Ἐπί δέ τούτοις, κατασπαζόμενοι τήν ὑμετέραν Σεβασμιότητα ἐν Κυρίῳ, διατελοῦμεν μετ' ἀγάπης.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος
† Ὁ Παραμυθίας, Φιλιατῶν καί Γηρομερίου Τίτος
† Ὁ Μηθύμνης Χρυσόστομος
† Ὁ Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας Χρυσόστομος
† Ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος
† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θεόφιλος
† Ὁ Θηβῶν καί Λεβαδείας Γεώργιος
† Ὁ Παροναξίας Καλλίνικος
† Ὁ Φωκίδος Θεόκτιστος
† Ὁ Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς Ἰουστῖνος
† Ὁ Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου Στέφανος
† Ὁ Σισανίου καί Σιατίστης Ἀθανάσιος
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος