ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί τῆς παροχῆς διευκολύνσεων ὑπό τοῦ Ὁμίλου Ο.Τ.Ε.»
(26/5/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2256
Ἀριθ. Διεκπ. 945
Ἀθήνησι τῇ 26ῃ Μαΐου 2020


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Διά τοῦ παρόντος γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι κατόπιν τῆς ἀπό 30ῆς μηνός Ἀπριλίου ἐ.ἔ. Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, συνετάχθη καί ἀπεστάλη τό συνημμένον, ὑπ’ ἀριθ. 1734/817/4.5.2020, Συνοδικόν ἔγγραφον πρός τόν Πρόεδρον καί Διευθύνοντα Σύμβουλον τοῦ Ὁμίλου Ο.Τ.Ε., μέ τήν παράκλησιν τῆς ἀναστολῆς τῆς ὑποχρεώσεως ἐξοφλήσεως τῶν λογαριασμῶν τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Νομικῶν Προσώπων, ἤτοι τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, τῶν Ἱερῶν Ναῶν, τῶν Ἱερῶν Μονῶν, ὡς καί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἱδρυμάτων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί τῆς παροχῆς ἐκπτώσεως, δεδομένου ὅτι ὁ μόνος πόρος αὐτῶν προέρχεται ἀπό τάς εἰσπράξεις ἐκ τοῦ κυτίου (παγκαρίου) τῶν Ἱερῶν Ναῶν, οἱ ὁποῖοι παρέμειναν κλειστοί ἀπό 15ης Μαρτίου ἕως καί 17ης Μαΐου 2020, λόγῳ κινδύνου ἐξαπλώσεως τοῦ κορωνοϊοῦ.

Ὡσαύτως, γνωρίζοντες ὑμῖν ὅτι ὁ Ὅμιλος Ο.Τ.Ε. ἐπέδειξε θετικήν διάθεσιν ἔναντι τοῦ ὡς ἄνω ἡμετέρου αἰτήματος, παρακαλοῦμεν ὅπως ἕως τῆς 5ης Ἰουνίου ἐ.ἔ., ἀποστείλητε τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ κατάστασιν περιέχουσαν τά Νομικά Πρόσωπα τῆς καθ’ ὑμᾶς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπαρχίας μετά τῶν Α.Φ.Μ. αὐτῶν, τά ὁποῖα διαθέτουν τηλεφωνικήν σύνδεσιν μέ πάροχον τόν Ο.Τ.Ε. καί ἐπιθυμοῦν ἵνα ὠφεληθοῦν ἐκ τῆς ὡς εἴρηται εὐεργετικῆς ρυθμίσεως, προκειμένου ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐν συνεχείᾳ νά ἐνημερώσῃ σχετικῶς τήν Διοίκησιν τοῦ Ὁμίλου Ο.Τ.Ε.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος