ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἐνημέρωσις ἐπί τῶν ἀποφάσεων τῆς Ὁλομελείας τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας 942/2020 καί 944/2020, περί τοῦ σχολικοῦ ἐκκλησιασμοῦ καί τῆς πρωινῆς σχολικῆς προσευχῆς»
(15/5/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2040
Αριθ. Διεκπ. 893
Αθηνησι τη‚ 15ῃ Μαΐου 2020


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐν τῇ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς τῆς 12ης μηνός Μαΐου ἐ.ἔ., ἐνημερωθεῖσα ὑπό τοῦ ἀπό 12ης Μαΐου ἐ.ἔ. Ὑπηρεσιακοῦ Σημειώματος τοῦ Εἰδικοῦ παρ’ Αὐτῇ Νομικοῦ Συμβούλου, περί τῶν ἀποφάσεων τῆς Ὁλομελείας τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας 942/2020 καί 944/2020, ἀναφορικῶς πρός τό θέμα τοῦ σχολικοῦ ἐκκλησιασμοῦ καί τῆς πρωινῆς σχολικῆς προσευχῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως γνωρίσῃ ὑμῖν τά κάτωθι:

Α´ Τήν 6ην Μαΐου 2020 ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ἐδημοσίευσε τήν ὑπ᾿ ἀριθ. 942/2020 ἀπόφασιν αὐτῆς, διά τῆς ὁποίας ἀπέρριψεν αἴτησιν, ἥν ἤσκησαν ἀπό κοινοῦ κατά τοῦ Π.Δ. 79/2017 γονεῖς μαθητῶν, τό Σωματεῖον «Ἑλληνική Ἕνωση γιά τά Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου», ὁ διδάσκαλος κ. Κλεάνθης Βουλαλᾶς καί τό μέλος τοῦ ὡς εἴρηται Σωματείου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Κωνσταντῖνος Τσιτσελίκης μετά τῆς συζύγου του κ. Μέριτς Ὀζγκοῦνες (τουρκικῆς ὑπηκοότητος).

Ὁ βασικός ἰσχυρισμός τῶν αἰτούντων ἦτο ἡ κατάργησις τοῦ σχολικοῦ ἐκκλησιασμοῦ καί τῆς σχολικῆς προσευχῆς, διότι οἱ μή ἀνήκοντες εἰς τήν ὀρθόδοξον πλειονοψηφίαν μαθηταί, ἐκτίθενται εἰς ἀνεπιθύμητον κατήχησιν, ἤ ἐάν δηλώσουν ἐξαίρεσιν, περιθωριοποιοῦνται εἰς τό σχολικόν των περιβάλλον. Ἐν ὀλίγοις, ἡ ἐν λόγῳ μειοψηφική μερίς ἠξίωσε τήν ἀπαγόρευσιν τῶν ὡς εἴρηται θρησκευτικῶν ἐκδηλώσεων, ἵνα μή αὕτη καταστῇ ἐμφανής μέσῳ τῆς ὑποβολῆς δηλώσεως ἐξαιρέσεως.

Εἰς τήν δίκην παρενέβη ὑπέρ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ἀπερρίφθησαν οἱ λόγοι ἀκυρώσεως καί ἔγινε δεκτόν μόνον ὅτι θά ἔδῃ ἵνα προβλέπηται ὑπό τοῦ Π.Δ. 79/2017 δυνατότης ἀπαλλαγῆς δι᾿ ἑτεροθρήσκους καί ἀθέους.

Β´ Τήν ἰδίαν ἡμέραν ἐπίσης, ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ἐδημοσίευσε τήν ὑπ᾿ ἀριθ. 944/2020, διά τῆς ὁποίας ἀπέρριψεν αἴτησιν ἀκυρώσεως τοῦ Σωματείου «Πανελλήνιος Ὀρθόδοξος Ἕνωσις» κατά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὡς πρός τήν ἀναγνώρισιν τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας λόγῳ τοῦ ἀμιγῶς πνευματικοῦ χαρακτῆρος τῆς σχετικῆς Ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, ἡ ὁποία δέν ἀποτελεῖ διοικητικήν πρᾶξιν.

Ταῦτα γνωρίζομεν ὑμῖν, πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν καί διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος