ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Περὶ ἐπανεκδόσεως τοῦ Κώδικος Ἐκκλησιαστικῆς Τάξεως καὶ Ἐκκλησιαστικῆς Ἐθιμοτυπίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος”
(14/5/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Αριθμ. Πρωτ. 2077
Αριθμ. Διεκπ. 882

Αθηνησι τη‚ 14ῃ Μαΐου 2020


Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 3 0 2 2

Πρὸς
Τοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
Τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,

Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 12ης μηνὸς Μαΐου 2020, ἀναγγέλλομεν ὑμῖν τὴν Νέαν Ἔκδοσιν τοῦ “Κώδικος Εἰδικῶν Θεμάτων Ἐκκλησιαστικῆς Τάξεως καὶ Ἐκκλησιαστικῆς Ἐθιμοτυπίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος”, ἐπὶ τοῦ Κειμένου τοῦ ὁποίου, κατ’ Ἐντολὴν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐνεσωματώθησαν αἱ ἀπαιτούμεναι βελτιώσεις, διασαφήσεις, καί προσθῆκαι, ὑπὸ τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κ. Πατρικίου Καλεώδη, Διευθυντοῦ τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου Ἐκκλησιαστικῆς Τάξεως καὶ Ἐκκλησιαστικῆς Ἐθιμοτυπίας, καὶ συντάκτου τοῦ ὅλου Κειμένου, πρὸς εὐχερεστέραν αὐτοῦ χρῆσιν.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἤχθη εἰς τὴν Ἀπόφασιν Αὐτῆς, περὶ ἐπανεκδόσεως τοῦ ὡς ἄνω “Κώδικος”, ὅστις ἀποτελεῖ Συνοδικὴν Ἐγκύκλιον, λόγῳ ἐξαντλήσεως τῆς Τρίτης Ἐκδόσεως αὐτοῦ, τῆς γενομένης κατὰ τὸ ἔτος 2012, καὶ λόγῳ τῆς ζητήσεως τούτου ὑπὸ τῶν ἐνδιαφερομένων Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Κρατικῶν Φορέων, ὡς οὗτοι ἀναφέρονται εἰς τὰς προηγη-θείσας Ἐγκυκλίους Αὐτῆς ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑκάστοτε Νέας Ἐκδόσεως τοῦ ἐν λόγῳ Κώδικος.

Tὴν Νέαν Ἔκδοσιν τοῦ ἐν λόγῳ “Κώδικος” ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀνέθεσε καὶ αὖθις, ὡς εἰκός, εἰς τὴν Ἔμπειρον Ἐκκλησιαστικὴν Τυπογραφίαν τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς καὶ πρότριτα ὑπὸ τῆς Ἀκαδημίας τῶν Ἀθηνῶν τιμηθείσης, παρέχουσα ταύτῃ καὶ ἅ-παντα τὰ κυριαρχικὰ καὶ συγγραφικὰ δικαιώματα Αὐτῆς, ὡς ἔπραξε καὶ κατὰ τὰς προηγηθείσας Ἐκδόσεις τοῦ “Κώδικος“ τούτου.

Κατὰ τὰ λοιπά, καὶ δὴ καὶ περὶ τοῦ τρόπου τῆς χρήσεως τοῦ ἐν λόγῳ “Κώδικος”, ὅστις, ὡς ἔφθημεν εἰπόντες, ἐπέχει θέσιν Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου, ἰσχύουσι πάντα ὅσα εἰς τὰς προηγηθείσας Συνοδικὰς Ἐγκυκλίους ἀναφέρονται ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ ἑκάστης ἐκδόσεως αὐτοῦ, ἤτοι εἰς τὰς ὑπ’ ἀριθ. 2927/2012, 2874/2008, 2718/2001, καὶ 1909/1972 Συνοδικὰς Ἐγκυκλίους καί τὰς σχετικὰς Εἰσηγητικὰς Ἐκθέσεις, αἵτινες καὶ συνδη-μοσιεύονται.

Τέλος, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, λαβοῦσα ὑπ’ ὄψει Αὐτῆς ὅτι κατὰ τὸ προσεχὲς ἔτος 2021 συμπληροῦνται διακόσια ἔτη ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ ὑπέρ τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας ἀγῶνος τοῦ 1821, ἀφιεροῖ τὸν παρόντα Τόμον εἰς Πάντας τοὺς ὑπὲρ τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος ἡμῶν ἡρωικῶς ἀγωνισαμένους καὶ ἐνδόξως πεσόντας Προγόνους ἡμῶν, ὧν ἡ Μνήμη εἴη αἰωνία.

Ἐπὶ δὲ τούτοις, κατασπαζόμενοι τὴν ὑμετέραν Σεβασμιότητα, διατελοῦμεν μετὰ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος
† Ὁ Παραμυθίας, Φιλιατῶν καὶ Γηρομερίου Τίτος
† Ὁ Μηθύμνης Χρυσόστομος
† Ὁ Τριφυλίας καὶ Ὀλυμπίας Χρυσόστομος
† Ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος
† Ὁ Λευκάδος καὶ Ἰθάκης Θεόφιλος
† Ὁ Θηβῶν καὶ Λεβαδείας Γεώργιος
† Ὁ Παροναξίας Καλλίνικος
† Ὁ Φωκίδος Θεόκτιστος
† Ὁ Νέας Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς Ἰουστῖνος
† Ὁ Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ Θάσου Στέφανος
† Ὁ Σισανίου καὶ Σιατίστης Ἀθανάσιος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος