ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί τῆς λειτουργίας τῶν Ἱερῶν Ναῶν κατά τό χρονικόν διάστημα ἀπό 6ης Ἰουνίου ἕως 9ης Ἰουλίου ἐ.ἔ.»
(3/6/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Ἀριθ. Πρωτ. 2406
Διεκπ. 1001

Ἀθήνησι τῇ 3ῃ Ἰουνίου 2020


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 2ας μηνός Ἰουνίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως ἐνημερώσῃ ὑμᾶς ὅτι, ὡς πρός τήν λειτουργίαν τῶν Ἱερῶν Ναῶν κατά τό χρονικόν διάστημα ἀπό 6.6.2020 ἕως καί 9.7.2020, ἰσχύουν αἱ ἀπαραίτητοι προϋ-ποθέσεις διά τήν ἀποφυγήν τοῦ συνωστισμοῦ τῶν πιστῶν καί πιθανῆς ἐξαπλώσεως τοῦ κορωνοϊοῦ Covid-19, αἵτινες διαλαμβάνονται ἐν τῇ ὑπ’ ἀριθ. 3021/13.5.2020 Συνοδικῇ Ἐγκυκλίῳ, πλήν τῶν παραγρά-φων 1, 9 καί 21, αἱ ὁποῖαι, κατόπιν τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.34060 (Φ.Ε.Κ. Β΄, 2111/2.6.2020) ἐπισυναπτομένης νέας Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Κ.Υ.Α.) τῶν Ὑπουργῶν Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Ὑγείας μέ θέμα: «Επιβολή προσωρινών μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 6.6.2020 έως και 9.7.2020», διαμορφώνονται ὡς ἑξῆς:

«1) Κατά τήν εἴσοδον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν δέον ὅπως ἐφαρμόζηται, τῇ ἐπιτηρήσει εἰδικῶς ἐξουσιοδοτηθέντος ἐπί τούτῳ προσώπου, ἡ τήρη-σις τῆς ἀποστάσεως τοῦ ἑνός καί ἡμίσεος (1,5) μέτρου τοὐλάχιστον με-ταξύ τῶν πιστῶν. Ἡ παρουσία πιστῶν ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν θά τηρῇ τήν ἀναλογίαν ἕν πρόσωπον ἀνά πέντε (5) τ.μ. ἐπιφανείας καί μέ ἐλαχί-στην ἀπόστασιν ἑνός καί ἡμίσεος (1,5) μέτρου μεταξύ των, εἰς περίπτωσιν δέ καθ΄ ἥν ἡ ἐπιφάνεια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ (ἐξαιρουμένων τῶν βοηθητι-κῶν χώρων) ὑπερβαίνει τά πεντακόσια (500) τ.μ., ὁ μέγιστος ἀριθμός παρευρισκομένων ἐκ τοῦ νόμου ὁρίζεται εἰς τά ἑκατόν (100) πρόσωπα.

9) Ὁσάκις παρέχεται ἡ δυνατότης διευθετήσεως τοῦ χώρου ἑκάστου Ἱεροῦ Ναοῦ ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς παρουσίας τῶν πιστῶν συμφώνως πρός τήν ὡς ἄνω ἀναλογίαν ἕν πρόσωπον ἀνά πέντε (5) τ.μ. ἐπιφανείας καί μέ ἐλαχίστην ἀπόστασιν ἑνός καί ἡμίσεος (1,5) μέτρου μεταξύ των, δέον ὅπως διατηρῶνται ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν μόνον τά ἀντιστοιχοῦντα εἰς τούς προσερχομένους καθίσματα, τιθέμενα κατά τάς προσηκούσας μεταξύ των ἀποστάσεις. Ἐπί τούτῳ προτείνεται ἡ ἀπόσυρσις τῶν περισ-σευόντων καθισμάτων ἐκτός τῶν Ἱερῶν Ναῶν.

21) Ἅπαντα τά ἀνωτέρω ἀφοροῦν καί εἰς τάς Ἱεράς Μονάς καί τά Ἡσυχαστήρια. Ὁ ἀριθμός ἐπισκεπτῶν, τόν ὁποῖον ἐπιτρέπεται νά δέχωνται (χωρίς διανυκτέρευσιν) δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπερβαίνῃ τήν ἀναλογίαν ἕν πρόσωπον ἀνά πέντε (5) τ.μ. τοῦ Καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἤ ἑτέρου χώρου λατρείας Αὐτῆς ἤ τοῦ χώρου ἐγκαταβιώσεως, μέ ἀνώτατον ὅριον τά ἑκατόν (100) ἄτομα».


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος