ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Δηλώσεις ἀποδόσεως φόρων μισθωτῶν ὑπηρεσιῶν γιά τούς ὑπαλλήλους ἰδιωτικοῦ δικαίου τῶν ἐκκλησιαστικῶν Ν.Π.Δ.Δ. φορολογικοῦ ἔτους 2019»
(24/5/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Ἀριθ. Πρωτ. 2217
Ἀριθ. Διεκπ. 937

Ἀθήνησι τῇ 24ῃ Μαΐου 2020


Πρός
Τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν καί
Τίς Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
Τήν Ἀποστολική Διακονία τῆς Εκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
Τήν Ἐκκλησιαστική Κεντρική Ὑπηρεσία Οἰκονομικῶν,
Τό Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί
Τίς Ἱερές Συνοδικές Μονές.ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Προσφάτως παρατηρήθηκε ὅτι ἡ πλατφόρμα (taxisnet) τῆς Ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς Δημοσίων Ἐσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) δέν ἔχει μεταφέρει στίς φορολογικές δηλώσεις εἰσοδήματος Ε1 φορολογικοῦ ἔτους 2019 τῶν ὑπαλλήλων ἰδιωτικοῦ δικαίου ἀορίστου ἤ ὁρισμένου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. ἤ Ι.Δ.Ο.Χ.) τῶν ἐκκλησιαστικῶν Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ., Ἱερές Μητροπόλεις, Ἐνορίες, Ἱερές Μονές κ.λπ.), οἱ ὁποῖοι μισθοδοτοῦνται ἐξ ἰδίων πόρων (καί ὄχι ἀπό τό Ἑλληνικό Δημόσιο), τά ποσά τῶν μισθῶν τους, τῶν παρακρατηθέντων φόρων καί εἰσφορῶν ἐπί τῶν ἀποδοχῶν τους, συνεπῶς δέν ἀντλήθηκαν τά σχετικά ποσά ἀπό τίς ὑποβληθεῖσες μηνιαῖες δηλώσεις ἀποδόσεως φόρου μισθωτῶν ὑπηρεσιῶν καί εἰσφορᾶς τοῦ ἄρθρου 43Α τοῦ Κ.Φ.Ε., τίς ὁποῖες ὑπέβαλαν οἱ ἀνωτέρω ἐργοδότες – Ν.Π.Δ.Δ. γιά τό ἔτος 2019.

Πρός επίλυση του ζητήματος προτρέπονται, ἐπί τοῦ παρόντος, οἱ ἐργοδότες - ἐκκλησιαστικά Ν.Π.Δ.Δ. νά ὁρίσουν ἐκκαθαριστή (τόν ταμία τους) αὐτοτελῶς γιά τήν κατηγορία τῶν ἰδιωτικοῦ δικαίου ὑπαλλήλων τους, νά τόν δηλώσουν μέ ἀπογραφικό δελτίο στήν Α.Α.Δ.Ε., νά αἰτηθοῦν τήν ἔκδοση κωδικῶν στήν πλατφόρμα τῆς Α.Α.Δ.Ε. καί νά ἐπανυποβάλουν συγκεντρωτικό ἀρχεῖο φορολογικοῦ ἔτους 2019 μέ τά ἀνωτέρω στοιχεῖα (ἀποδοχῶν, παρακρατηθέντων φόρων, εἰσφορῶν κ.λπ.) γιά τούς ἰδιωτικοῦ δικαίου ὑπαλλήλους τους.

Δέν συνιστᾶται ἡ λύση τῆς προσθήκης τῶν ἀνωτέρω ποσῶν (ἀποδοχῶν, φόρων κ.λπ.), πού ἀφοροῦν τούς ἰδιωτικοῦ δικαίου ὑπαλλήλους στό ἀρχεῖο τῶν θρησκευτικῶν λειτουργῶν – ὑπαλλήλων μέ ἔννομη σχέση δημοσίου δικαίου, πού μισθοδοτοῦνται ἀπό τό Ἑλληνικό Δημόσιο μέσῳ Ἑνιαίας Ἀρχῆς Πληρωμῆς, ὥστε νά ἀποφευχθεῖ δημοσιονομική σύγχυση τῶν δύο κατηγοριῶν προσωπικοῦ τῶν ἐκκλησιαστικῶν Ν.Π.Δ.Δ. Σέ περίπτωση ὑποδείξεως διαφορετικής λύσεως ὑπό τῆς Α.Α.Δ.Ε., πρός τήν ὁποία κοινοποιεῖται τό παρόν Ἐγκύκλιο Σημείωμα, θά ἀκολουθήσουν νεώτερες ὁδηγίες περί τοῦ πρακτέου.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος