ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί καταγραφῆς τῶν παραγομένων μοναστηριακῶν προϊόντων τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί Ἡσυχαστηρίων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(15/5/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1837
Ἀριθ. Διεκπ. 891
Ἀθήνησι τῇ 15ῃ Μαΐου 2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 12ης μηνός Μαΐου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τοῦ ἀπό 30.4.2020 ἐγγράφου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου, Προέδρου τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων, περί καταρτίσεως καταλόγου τῶν παραγομένων μοναστηριακῶν προϊόντων τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί Ἡσυχαστηρίων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς ἀναδείξεως καί προβολῆς αὐτῶν ἐν συνεργασίᾳ μετά τῶν ἑλληνικῶν καί εὐρωπαϊκῶν φορέων, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως ὁ ἁρμόδιος ὁρισθείς ἐκκλησιαστικός ἐκπρόσωπος ἑκάστης Ἱερᾶς Μητροπόλεως περί θεμάτων Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων, ἐνημερώσῃ σχετικῶς, ὡς οἷόν τε τάχιστα, τάς κατά τόπους Ἱεράς Μονάς, Ἡσυχαστήρια καί Προσκυνήματα καί ἐπαναποστείλῃ ὑπηρεσιακῶς διά τῆς Ἱερᾶς αὐτοῦ Μητροπόλεως εἰς τήν Γραμματείαν τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων (Θρησκευτικοῦ Τουρισμοῦ) σχετικόν κατάλογον, ὁ ὁποῖος δέον ὅπως περιλαμβάνῃ:

1) πλήρη στοιχεῖα ἐπικοινωνίας τῶν Ἱερῶν Μονῶν, Ἡσυχαστηρίων καί Προσκυνημάτων, τά ὁποῖα παράγουν καί διαθέτουν ἀποκλειστικῶς ἴδια προϊόντα (ὄχι ἄλλων παραγωγῶν),

2) κατάλογον τῶν παραγομένων μοναστηριακῶν προϊόντων ἀνά Ἱεράν Μονήν, Ἡσυχαστήριον καί Προσκύνημα, καί

3) πᾶσαν ἄλλην σχετικήν περί παραγωγῆς καί διαθέσεως μέχρις σήμερον μοναστηριακῶν προϊόντων χρήσιμον πληροφορίαν.
Ὅθεν, παρακαλοῦμεν, ὅπως ὁ ὡς ἄνω φάκελος, ἐπιστραφῇ μόνον ταχυδρομικῶς εἰς τήν Γραμματείαν τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου (Ἰωάννου Γενναδίου 14, 11521 Ἀθήνας), τό ἀργότερον ἕως τῆς 31ης Ἰουλίου 2020.

Διά πλείονας πληροφορίας, δέον ὅπως ἀπευθύνησθε εἰς τόν Γραμματέα τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων, Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σπυρίδωνα Κατραμάδον, τηλ. 21072.72.282, κινητόν 6976204429.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος