ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Καταγραφή ἀναγκῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων διά τήν ἔνταξιν εἰς Πρόγραμμα Κοινωφελοῦς ἐργασίας
(14/5/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ.
Επίσης, διαβάστε το ΦΕΚ_Β_1256_942020.
Τέλος, δείτε τον πρότυπο πίνακα καταγραφῆς θέσεων ἐργασίας)


Πρωτ. 2078
Ἀριθμ. Διεκπ. 884
Ἀθήνησι 14ῃ Μαΐου 2020


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν
καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις
τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 12.5.2020, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί αἱ Ἱεραί Μητροπόλεις αὐτῆς, ὡς φορεῖς ἁρμοδιότητος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, ἔχουν συμπεριληφθεῖ εἰς Πρόγραμμα ἀπασχολήσεως κοινωφελοῦς χαρακτῆρος, διαρκείας ὀκτώ μηνῶν. Πρός τοῦτο, διαπέμπομεν ὑμῖν συνημμένως:

α) τό ΦΕΚ Β΄ 1256/9.4.2020, περιέχον τήν σχετικήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν, περιέχουσαν τούς ὅρους διεξαγωγῆς τοῦ Προγράμματος, τήν ὁποίαν δέον ὅπως μελετήσητε ἐπισταμένως, καί

β) πίνακα καταγραφῆς θέσεων ἐργασίας, εἰς τόν ὁποῖον πρέπει νά ἀποτυπώσητε τάς ἀνάγκας ὑμῶν, προκειμένου, ἐν συνεχείᾳ, νά τύχουν ἐπεξεργασίας ὑπό τῶν ἁρμοδίων Κρατικῶν Ὑπηρεσιῶν διά τήν κάλυψιν αὐτῶν, ἀναλόγως καί τοῦ διαθέσιμου πρός τοῦτο ἀνθρωπίνου δυναμικοῦ.

Διά τήν ἀποτύπωσιν τῶν αἰτημάτων πρέπει νά συμπληρωθῇ ἀποκλειστικῶς εἰς ἠλεκτρονικήν μορφήν ὁ ἐπισυναπτόμενος πίναξ, συμφώνως πρός τάς ἐμπεριεχομένας εἰς αὐτόν ὁδηγίας, ὡς ἑξῆς:

1. Εἰς τήν πρώτην καρτέλαν καί εἰς τό πεδίον “ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ”, ἀναγράφεται ἡ οἰκεία Ἱερά Μητρόπολις, κάτωθεν δέ αὐτοῦ ὁ ΑΦΜ καί ὁ ἀριθμός τραπεζικοῦ λογαριασμοῦ (ΙΒΑΝ) αὐτῆς.

2. Εἰς τήν στήλην “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ” τῆς δευτέρας καρτέλας, πρέπει νά ἀναγραφοῦν τά Γραφεία Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τά ἐκκλησιαστικά ἱδρύματα κλπ., εἰς τά ὁποῖα θά ἀπασχοληθοῦν οἱ ἐργαζόμενοι.

3. Εἰς τάς στήλας “ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ” καί “ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ” θά ἐπιλεγοῦν τά ἀνάλογα, ἀπό τάς προεπιλογάς τοῦ πίνακος.

4. Εἰς τήν στήλην “ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ” πληκτρολογείται ὁ ἀντίστοιχος ἐκ τοῦ Καταλόγου Ειδικοτήτων. Τά πεδία “ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ” καί “ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ” ἐμφανίζονται αὐτομάτως, ἀναλόγως τοῦ κωδικοῦ, ὁ ὁποῖος θά ἐπιλεχθῇ.

5. Εἰς τήν στήλην “ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ”, τίθεται ὁ ἀριθμός τῶν αἰτουμένων δι᾿ ἑκάστην εἰδικότητα θέσεων.

6. Τέλος, τά αἰτήματα πρέπει νά ἐγγραφοῦν κατά σειράν προτεραιότητος καθ᾿ ὅτι, λόγῳ τοῦ περιορισμένου ἀριθμοῦ τῶν χορηγηθησομένων εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος θέσεων, ἐνδέχεται ὁρισμένα ἐξ᾿ αὐτῶν νά μήν ἐγκριθοῦν ὑπό τοῦ Κράτους. Εἰς τήν ἐν λόγῳ περίπτωσιν, ἡ ἀπομείωσις τῶν θέσεων θά πραγματοποιηθῇ ἀπό κάτω πρός τά ἄνω.

Ὅθεν, παρακαλοῦμεν ὅπως, τό ἀργότερον μέχρι τῆς προσεχοῦς Τρίτης 19ης τρέχοντος μηνός Μαΐου,:
α) συμπληρώσητε τό συνημμένον ἠλεκτρονικόν ἀρχεῖον κατά τά ἀνωτέρω,
β) ἀποθηκεύσητε τοῦτο ἠλεκτρονικῶς, μετονομάζοντες αὐτό εἰς “Δήλωση θέσεων Ι.Μ. ...... .xls”, καί
γ) ἀποστείλητε αὐτό εἰς τήν Ἀρχιγραμματείαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἀποκλειστικῶς καί μόνον δι᾿ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου εἰς τήν ἠλεκτρονικήν διεύθυνσιν: arxigrammateia@gmail.com,
προκειμένου, ἐν συνεχείᾳ, νά ἀποσταλοῦν ἐγκαίρως ὑπό τῶν Συνοδικῶν Ὑπηρεσιῶν εἰς τάς ἁρμοδίους Κρατικάς Ὑπηρεσίας.

Ὑπομιμνήσκομεν ὅτι εἶναι ἀπαραίτητος ἡ ὑποβολή τῶν ἀνωτέρω στοιχείων ἐμπροθέσμως καί συμφώνως πρός τήν ἀνωτέρω διαδικασίαν, ἡ ὁποία πρέπει νά τηρηθῇ ἐπακριβῶς, διά νά εἶναι κατά τό δυνατόν βέβαιον καί τό ἀποτέλεσμα.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος