ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Ἀποσπάσεις ἐκπαιδευτικῶν εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τό σχολικόν ἔτος 2020-2021
(23/4/2020).

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Ἀριθμ. Πρωτ. 1753
Ἀριθμ. Διεκπ. 788

Ἀθήνησι 23ῃ Ἀπριλίου 2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Ἐπ' ἀφορμῇ τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. πρωτ. 47102/Ε2/16.4.2020 (ΑΔΑ: ΩΧΜ46ΜΤΛΗ-8ΥΚ) προσκλήσεως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων πρός τούς ἐκπαιδευτικούς τῆς Πρωτοβαθμίου καί Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως διά τήν ὑποβολήν αἰτήσεων ἀποσπάσεως εἰς ὑπηρεσίας καί φορεῖς ἁρμοδιότητος τοῦ αὐτοῦ Ὑπουργείου διά τό ἐκπαιδευτικόν ἔτος 2020-2021, ὡς καί τῆς σχετικῆς ὑπ᾿ ἀριθ. πρωτ. 47593/Θ1/23.4.2020 ἐπιστολῆς τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως Θρησκευμάτων κ. Γεωργίου Καλαντζῆ, ἀμφοτέρων ἐπισυναπτομένων τῷ παρόντι, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ προθεσμία διά τήν ὑποβολήν τῶν αἰτήσεων ἀποσπάσεως ἐκπαιδευτικῶν ἐνδιαφερομένων ἵνα ἀποσπασθῶσιν εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τό Διορθόδοξον Κέντρον, τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀρχίζει τήν Πέμπτην 30.4.2020 καί λήγει τήν Πέμπτην 7.5.2020 καί ὥραν 12:00.

Αἱ αἰτήσεις τῶν ἐκπαιδευτικῶν, ὡς διαλαμβάνεται εἰς τήν κατά τά ἀνωτέρω πρόσκλησιν, δέον ὅπως ὑποβληθοῦν ἠλεκτρονικῶς μέσῳ τοῦ Ὁλοκληρωμένου Πληροφοριακοῦ Συστήματος Διαχειρίσεως Προσωπικοῦ Πρωτοβαθμίου καί Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως. Μετά τό πέρας τῆς προθεσμίας ταύτης, οὐδεμία πιθανότης ἐξετάσεως ἐκπροθέσμου αἰτήσεως ὑφίσταται.

Ὅθεν παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως:

α) ἐνημερώσητε σχετικῶς τούς ἐνδιαφερομένους, ἰδίως περί τῆς αὐστηρᾶς προθεσμίας ὑποβολῆς τῶν σχετικῶν αἰτήσεων,

β) ἀποστείλητε ἕως τῆς Τρίτης 12.5.2020 εἰς τήν Ἀρχιγραμματείαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τάς ἐπιστολάς τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, δι᾿ ὧν δηλοῦται ἡ σύμφωνος γνώμη αὐτῶν πρός διενέργειαν τῶν αἰτουμένων ἀποσπάσεων, μετ᾿ ἀντιγράφου τῶν ὑποβληθεισῶν ἠλεκτρονικῶν αἰτήσεων, ἵνα αὗται ἐν συνεχείᾳ προωθηθοῦν ἁρμοδίως εἰς τήν Γενικήν Γραμματείαν Θρησκευμάτων. Αὐτονόητος προϋπόθεσις ἐκφορᾶς συμφώνου γνώμης εἶναι ὁ ἐκπαιδευτικός, εἰς ὅν ἀφορᾷ ἡ σύμφωνος γνώμη τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου, νά ἔχῃ προηγουμένως ὑποβάλει ἐμπροθέσμως αἴτησιν ἀποσπάσεως, καί

γ) συμπληρώσητε τό ἐπισυναπτόμενον ἀρχεῖον excell καί ἀποστείλητε αὐτό τό ἴδιον ἁνυπόγραφον (ὄχι ἐκτυπωμένον ἤ σαρωμένον ἤ εἰς οἱανδήποτε ἄλλην μορφήν) εἰς τήν ἠλεκτρονικήν διεύθυνσιν arxigrammateia@gmail.com, ὁμοίως ἕως τῆς 12.5.2020.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι, ὡς ἐπισημαίνεται εἰς τήν ὡς ἀνωτέρω ἐπιστολήν, τό Ὑπουργεῖον Παιδείας καί Θρησκευμάτων δέν θά ἐξετάσῃ καμίαν αἴτησιν ἀποσπάσεως ἐκπαιδευτικοῦ εἰς φορεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐάν δέν ἔχει κατατεθῇ ἡ σχετική ἐπιστολή τῆς ἐνδιαφερομένης ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς εἰς τήν Γενικήν Γραμματείαν Θρησκευμάτων μέσῳ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος


Κοινοποιήσεις:
1. Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
2. Διεύθυνσιν Προσωπικοῦ Ἱ. Συνόδου