ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Δηλώσεις παύσεως ἐργασιῶν ἐκκλησιαστικῶν φορέων - Ἔνταξη ἐργαζομένων Ἱερῶν Ναῶν καί Μονῶν στά μέτρα χορηγήσεως εἰδικῆς ἀποζημιώσεως
(24/3/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)

Πρωτ. 1482
Ἀριθ. Διεκπ. 687
Ἀθήνησι τῇ 24ῃ Μαρτίου 2020ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
Τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
Τήν Ἀποστολικήν Διακονίαν τῆς Εκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
Τήν Ἐκκλησιαστικήν Κεντρικήν Ὑπηρεσίαν Οἰκονομικῶν,
Τό Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί
τάς Ἱεράς Συνοδικάς Μονάς.


Ἐν ὄψει τῆς θεσπίσεως (Πράξη Νομοθετικοῦ Περιεχομένου της 20ης.3.2020, ἄρθρο ἑνδέκατο, ΦΕΚ Α΄ 68/2020) εἰδικῆς ἀποζημιώσεως γιά τους ἐργαζομένους ἐπιχειρήσεων ἰδιωτικοῦ τομέα, τῶν ὁποίων ἔπαυσε ἡ λειτουργία βάσει νομοθετικῆς ἀπαγορεύσεως, σημειώνεται ὅτι Ἱερές Μητροπόλεις, Ἱερές Μονές, Ἐνορίες ἤ ἐκκλησιαστικά Ἱδρύματα, Ἱερά Προσκυνήματα ἤ ἐκκλησιαστικά Μουσεῖα ἤ ἡ Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐφ' ὅσον λειτουργοῦν παιδικούς καί βρεφονηπιακούς σταθμούς, σχολές παροχῆς πολιτικῆς ἐκπαιδεύσεως ἤ πρωτοβάθμιας καί δευτεροβάθμιας ἐκπαιδεύσεως, καταστήματα λιανικῆς πωλήσεως βιβλίων κ.λπ. καί ἔχει παύσει η λειτουργία τῶν παραπάνω ἐκμεταλλεύσεών τους ἤ αὐτές πλήττονται σημαντικά (μερική παύση ἐργασιῶν), λόγῳ τῶν ἀρνητικῶν συνεπειῶν τοῦ φαινόμενου τοῦ κορωνοϊοῦ, Συνοδικῇ Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι δύνανται νά δηλώσουν σχετικῶς Ὑπεύθυνη Δήλωση στό Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη».
Μέ τήν ἀνωτέρω Ὑπεύθυνη Δήλωση οἱ ἐργοδότες δηλώνουν τούς συγκεκριμένους ἐργαζόμενους, τῶν ὁποίων οἱ συμβάσεις ἐργασίας τελοῦν σέ ἀναστολή, εἴτε λόγῳ ἀπαγορεύσεως τῆς λειτουργίας τῆς ἐπιχειρήσεως μέ ἐντολή δημόσιας ἀρχῆς, εἴτε λόγῳ εφαρμογής τοῦ μέτρου περί ἀναστολῆς συμβάσεων ἐργαζομένων σέ ἐπιχειρήσεις ἐν λειτουργίᾳ.
Ὑπενθυμίζεται ὅτι δυνάμει τοῦ ἄρθρου 68 παρ. 1 ὑποπαρ. 3 τοῦ ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32/11.2.2014) οἱ φορείς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δέν ἀνήκουν στόν δημόσιο τομέα.
Ἐάν ὑποβληθοῦν οἱ ἀνωτέρω Ὑπεύθυνες Δηλώσεις ἐργοδοτῶν στό Π.Σ. «Εργάνη», οἱ ἐργαζόμενοί τους δύνανται νά τύχουν τῆς εἰδικῆς ἀποζημιώσεως τοῦ ἄρθρου ἑνδέκατου τῆς ἀπό 20ης.3.2020 Πράξεως Νομοθετικοῦ Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 68/2020).
Ὡς πρός δέ τούς ἐργαζομένους Ἱερῶν Ναῶν καί Ἱερῶν Μονῶν, πού δέν ἐργάζονται στίς παραπάνω δραστηριότητες, ἀλλά στήν ἕδρα τοῦ νομικοῦ προσώπου (π.χ. οἱ ἱεροψάλτες, οἱ νεωκόροι, προσωπικό καθαριότητας), ζητήθηκε ὑπό τῶν συναρμοδίων Ὑπουργῶν, διά τῆς ἐπισυναπτομένης ἐπιστολῆς, ἡ προσθήκη τῶν Κωδικῶν Ἀριθμῶν Δραστηριοτήτων 94.91.10.03 (Ὑπηρεσίες Ἱερῶν Ναῶν) και 94.91.10.02 (Ὑπηρεσίες Ἱερῶν Μονῶν) στούς Κ.Α.Δ. ἐργοδοτῶν, πού πλήττονται ἀπό τά μέτρα, καί ἀναμένεται ἡ ἀνταπόκριση τῶν Ὑπουργείων.Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος