ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Ἔνταξη τῶν ἐργαζομένων εἰς τούς Ἱερούς Ναούς καί τάς Ἱεράς Μονάς εἰς τά μέτρα χορηγήσεως εἰδικῆς ἀποζημιώσεως
(2/4/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)

Πρωτ. 1576
Ἀριθ. Διεκπ. 703 Ἀθήνησι τῇ 31ῃ Μαρτίου 2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
Τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
Τήν Ἀποστολικήν Διακονίαν τῆς Εκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
Τήν Ἐκκλησιαστικήν Κεντρικήν Ὑπηρεσίαν Οἰκονομικῶν,
Τό Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί
τάς Ἱεράς Συνοδικάς Μονάς.


Ἐν συνεχείᾳ τοῦ ὑπ᾿ ἀριθ. πρωτ. 1482/687/24.3.2020 Ἐγκυκλίου Σημειώματος, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἐγένετο ἀποδεκτόν ὑπό τῶν ἁρμοδίων Ὑπουργῶν τό αἴτημα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος περί προσθήκης τῶν Κωδικῶν Ἀριθμῶν Δραστηριοτήτων 94.91.10.03 (Ὑπηρεσίες Ἱερῶν Ναῶν) και 94.91.10.02 (Ὑπηρεσίες Ἱερῶν Μονῶν) εἰς τούς Κ.Α.Δ. ἐργοδοτῶν, οἱ ὁποῖοι πλήττονται οὐσιωδῶς (μερική παύσις ἐργασιῶν), ἀπό τά ληφθέντα μέτρα διά τήν ἀντιμετώπισιν τῶν ἀρνητικῶν συνεπειῶν τοῦ φαινόμενου τοῦ κορωνοϊοῦ.

Ἤδη ἐδημοσιεύθη ὁ Κ.Α.Δ. 94.91 (Δραστηριότητες θρησκευτικών ὀργανώσεων), εἰς τόν ὁποῖον συμπεριλαμβάνονται και οἱ Κ.Α.Δ. 94.91.1 (Ὑπηρεσίες πού παρέχονται ἀπό θρησκευτικές ὀργανώσεις), 94.91.10 (Ὑπηρεσίες πού παρέχονται ἀπό θρησκευτικές ὀργανώσεις), 94.91.10.01 (Ὑπηρεσίες διάδοσης τῆς Βίβλου), 94.91.10.02 (Ὑπηρεσίες Ἱερῶν Μονῶν) καί 94.91.10.03 (Ὑπηρεσίες Ἱερῶν Ναῶν) καί ἕνεκεν τούτου, Συνοδικῇ Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι δύνανται οἱ κατά τά ὡς ἄνω ἐργοδότες νά ὑποβάλουν σχετικῶς Ὑπεύθυνον Δήλωσιν εἰς τό Πληροφοριακόν Σύστημα «Εργάνη» καί οἱ ἐργαζόμενοι αὐτῶν νά τύχουν τῆς εἰδικῆς ἀποζημιώσεως τοῦ ἄρθρου ἑνδέκατου τῆς ἀπό 20ης.3.2020 Πράξεως Νομοθετικοῦ Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 68/2020).

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος