ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἀναβολή ἐνάρξεως λειτουργίας Κεντρικοῦ Μητρώου Πραγματικῶν Δικαιούχων»
(2/4/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)

Πρωτ. 1624
Ἀριθ. Διεκπ. 710 Ἀθήνησι τῇ 2ᾳ Ἀπριλίου 2020


Πρός
Τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
Τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
Τήν Ἀποστολικήν Διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
Τήν Ἐκκλησιαστικήν Κεντρικήν Ὑπηρεσίαν Οἰκονομικῶν,
Τό Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί
Τάς Ἱεράς Συνοδικάς Μονάς


Συνοδικῇ ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι, ἤδη διά τοῦ ἄρθρου δωδεκάτου τῆς Πράξεως Νομοθετικοῦ Περιεχομένου τῆς 30.3.2020 (ΦΕΚ Α΄ 75 30.3.2020), ἀναστέλλεται ἡ λειτουργία τοῦ πληροφοριακοῦ συστήματος «Κεντρικό Μητρῶο Πραγματικῶν Δικαιούχων» (ἄρθρον 20 παρ. 4 τοῦ ν. 4557/2018, ΦΕΚ Α΄ 139) διά χρονικόν διάστημα τριῶν (3) μηνῶν ἀπό τῆς ἐνάρξεως ἰσχύος της. Ἡ ἀναστολή δύναται νά παραταθῇ διά Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (τῶν Ὑπουργείων Οἰκονομικῶν καί Ψηφιακῆς Διακυβερνήσεως). Ὡς ἐκ τούτου, ἀναστέλλονται κατά τό ὡς ἄνω διάστημα καί αἱ προθεσμίαι ὑποβολῆς εἰς τό Κεντρικόν Μητρῶον Πραγματικῶν Δικαιούχων.

Ἐπί πλέον, θέτομεν εἰς γνῶσιν ὑμῶν τήν ἐπιστολήν ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 1280/658/19.3.2020 τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου πρός τόν ἁρμόδιον Ὑφυπουργόν Οἰκονομικῶν κ. Γεώργιον Ζαββόν, μετά τῶν ἐν αὐτῇ τιθεμένων ἐρωτημάτων, περί τῶν δηλωτέων εἰς τό ἐν λόγῳ Μητρῶον προσώπων καί ἰδιοτήτων, ἡ ὁποία ἐστάλη πρό τῆς δημοσιεύσεως τῆς ἀνωτέρω Π.Ν.Π. καί τῆς ἀναβολῆς τῆς ἐνάρξεως λειτουργίας τοῦ Μητρώου.Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος