ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Ὑπόχρεα πρόσωπα πρός τήρηση μητρῶου πραγματικῶν δικαιούχων τους καί καταχώριση τῶν πραγματικῶν τους δικαιούχων στό Κεντρικό Μητρῶο τῆς Γενικῆς Γραμματείας Πληροφοριακῶν Συστημάτων Δημόσιας Διοικήσεως τοῦ Ὑπουργείου Ψηφιακῆς Διακυβερνήσεως
(21/3/2020).

Πρωτ. 4753
Ἀριθμ. Διεκπ. 2218
Ἀθήνῃσι 21ῃ Ὀκτωβρίου 2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν,
Τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
Τάς Ἱεράς Συνοδικάς Μονάς,
Τήν Ἐκκλησιαστικήν Κεντρικήν Ὑπηρεσίαν Οἰκονομικῶν,
Τήν Ἐπικοινωνιακήν καί Μορφωτικήν Ὑπηρεσίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
Τήν Ἀποστολικήν Διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί
Τό Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐν ὄψει τῶν ζητημάτων, πού ἀπορρέουν ἐκ τῆς Ἀποφάσεως Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν ὑπ’ ἀρ. 67343 ΕΞ/19.6.2019 (ΦΕΚ Β΄ 2443), ὅπως τροποποιήθηκε μέ τήν ὑπ' ἀρ. 73900 ΕΞ 2019/02.7.2019 Ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν (ΦΕΚ Β΄ 2718) καί εἰδικότερον ποῖα νομικά πρόσωπα εἶναι ἤ ὄχι ὑπόχρεα ὥστε νά τηροῦν στήν ἕδρα τους μητρῶο «πραγματικῶν δικαιούχων», καί νά ἐνημερώνουν γιά τά στοιχεῖα τῶν «πραγματικῶν δικαιούχων» τους τό Κεντρικό Μητρῶο Πραγματικῶν Δικαιούχων τῆς Γενικῆς Γραμματείας Πληροφοριακῶν Συστημάτων Δημόσιας Διοικήσεως ἐστάλη ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἡ ἐπισυναπτομένη στό παρόν ὑπ᾿ ἀριθ. 4752/2217/21.10.2019 σχετική ἐπιστολή πρός τόν Ὑπουργό Ψηφιακῆς Διακυβερνήσεως κ. Κυριᾶκο Πιερρακάκη, κοινοποιουμένη καί στόν Ὑπουργό Οἰκονομικῶν κ. Χρῆστο Σταϊκούρα μέ αἴτημα:
α) νά ἀφαιρεθεῖ ἀπό τό Παράρτημα Β΄ τῆς Ἀποφάσεως Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν ὑπ’ ἀρ. 67343 ΕΞ/19.6.2019 (σελ. 27224, ΦΕΚ Β΄ 2443) ἡ πρόβλεψη γιά τά Ν.Π.Δ.Δ., καθώς –μέ τήν ἐξαίρεση τοῦ Παραρτήματος Β– οὐδαμοῦ στό κείμενό τους κάνουν λόγο τόσο ὁ ἐξουσιοδοτικός νόμος 4557/2018, ὅσο καί ἡ Ὑπουργική Ἀπόφαση ὑπ’ ἀρ. 67343 ΕΞ/19.6.2019, καί ἡ Ὁδηγία 2015/849/ΕΕ γιά ὑπαγωγή τῶν Ν.Π.Δ.Δ. στο πεδίο ἐφαρμογῆς τους,
β) ἤ τοὐλάχιστον νά διευκρινισθεῖ μέ Ἐγκύκλιο ὅτι τό Παράρτημα Β τῆς παραπάνω Α.Υ.Ο. δέν ἀφορᾷ τά ἐκκλησιαστικά Ν.Π.Δ.Δ. τοῦ ἄρθρου 1 παρ. 4 τοῦ ν. 590/1977,
γ) νά διευκρινισθεῖ μέ Ἐγκύκλιο ὅτι ἡ Ἀπόφαση Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν ὑπ’ ἀρ. 67343 ΕΞ/19.6.2019 (ΦΕΚ Β΄ 2443) δέν ἀφορᾷ τά ἐκκλησιαστικά ἱδρύματα, διότι δέν ἱδρύονται ἀπό φυσικό πρόσωπο (ὥστε να ἔχουν φυσικό πρόσωπο ὡς «πραγματικό δικαιοῦχο»), ἀλλά συνιστῶνται ἀπό Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καί κατά νόμον ἐξυπηρετοῦν ἀποκλειστικῶς τόν σκοπό τους (29 παρ. 1 ν. 590/1977).
δ) ὁμοίως νά διευκρινισθεῖ μέ Ἐγκύκλιο ὅτι ἡ ἀνωτέρω Ἀπόφαση Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν δέν ἀφορᾶ στίς μονοπρόσωπες ἑταιρεῖες πού ἐπίσης ἱδρύονται ἀπό ἐκκλησιαστικά Ν.Π.Δ.Δ. (καί δέν ἔχουν φυσικό πρόσωπο ὡς «πραγματικό δικαιοῦχο») καί κατ’ ἄρθρον 47 ν. 590/1977 ἐξυπηρετοῦν ἀποκλειστικῶς τούς μή κερδοσκοπικούς σκοπούς τῶν ἐκκλησιαστικῶν Ν.Π.Δ.Δ..
Κατόπιν τούτων καί ἐν ἀναμονῇ ἀπαντήσεως τοῦ Ὑπουργείου Ψηφιακῆς Διακυβερνήσεως ἤ καί τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι, Συνοδικῇ ἐντολῇ καί ἐξουσιοδοτήσει, καλεῖσθε νά μήν προβεῖτε σέ καταχωρήσεις στό Κεντρικό Μητρῶο Πραγματικῶν Δικαιούχων τῆς Γενικῆς Γραμματείας Πληροφοριακῶν Συστημάτων Δημοσίας Διοικήσεως.

Ἐντολῇ καί ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φ ι λ ό θ ε ο ς