ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Ἀποστολή ΦΕΚ Β΄ 1082/29.3.2020
(30/3/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)

Πρωτ. 1540
Ἀριθ.Διεκπ. 698
Ἀθήνησι τῇ 30ῇ Μαρτίου 2020


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Διά τοῦ παρόντος, ἀποστέλλομεν ὑμῖν τό ὑπ’ ἀριθ. 41269/Θ1/ 30.3.2020 ἔγγραφον τοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως τῆς Διευθύνσεως Θρησκευτικῆς Διοικήσεως τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων, τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων μέ θέμα: «Διαβίβαση Κ.Υ.Α. μέ θέμα: “Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας με αρ. 2867/Υ1/16.3.2020 (Β΄ 872) έως τις 11.4.2020”», μετά συνημμένου τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 1082/29.3.2020 Φύλλου τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. τεῦχος Β΄), τό ὁποῖον περιλαμβάνει τήν ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 21285 κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν τῶν Ὑπουργῶν Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Ὑγείας μετά τοῦ ὡς ἄνω θέματος, καί παρακαλοῦμεν διά τά καθ’ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος