ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Περί τῆς ἐπικοινωνίας τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων μετά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
(19/3/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)

Πρωτ. 1456
Αριθμ. Διεκπ. 661
Αθηνησι τη‚ 19ῃ Μαρτίου 2020


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Διά τοῦ παρόντος, καί ἐξ ἀφορμῆς τῶν ἐκτάκτων μέτρων ἀσφαλείας διά τήν ἀποφυγήν ἐξαπλώσεως τῆς νόσου τοῦ κορωνοϊοῦ (COVID 19), καί τῆς λειτουργίας τῶν Συνοδικῶν Ὑπηρεσιῶν μέ προσωπικόν ἀσφαλείας, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι, πρός διευκόλυνσιν ὑμῶν δύνασθε, πέραν τῶν τηλεφωνικῶν γραμμῶν τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, νά ἐπικοινωνῆτε καί μέ τό ὑπηρεσιακόν κινητόν τηλέφωνον τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου (6948.423004) ἤ ἠλεκτρονικῶς εἰς τήν ἠλεκτρονικήν διεύθυνσιν: ecclesia.protocol@gmail.com, εἰς τά ὁποῖα ὑπάρχει ἄμεσος πρόσβασις.


Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος