ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Ἐνημέρωσις περί τῆς Ἑταιρείας "Liftup Hellas"
(16/3/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)

Πρωτ. 900
Ἀριθ. Διεκπ. 604
Ἀθήνησι τῇ 16ῃ Μαρτίου 2020


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 11ης μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 26/5.3.2020 ἐγγράφου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιίας, δι’ οὗ ἐνημερώνει περί τῆς Ἑταιρείας «Liftup Hellas ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Α.Μ.Ε.Α.», ἡ ὁποία δραστηριοποιεῖται εἰς τόν τομέα τῆς παροχῆς λύσεων τῆς προσβασιμότητος ἀτόμων μέ ἀναπηρίας, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως ἀποστείλῃ ὑμῖν συνημμένως τήν ἀπό 20.2.2020 ἐπιστολήν τῆς ὡς ἄνω Ἑταιρείας, πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν.Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος