ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Ἐγκύκλιος περί τῆς Ἑορτῆς τῆς 25ης Μαρτίου
(16/3/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)

Πρωτ. 1360
Ἀριθ. Διεκπ. 603 Ἀθήνησι τῇ 16ῃ Μαρτίου 2020


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 10ης μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., κατόπιν προτάσεως τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος, καί ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐπι-κειμένης Ἐθνικῆς καί Ἐκκλησιαστικῆς Ἑορτῆς τῆς 25ης μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., διαπέμπομεν ὑμῖν, συνημμένως ὧδε, τήν ὑπ' ἀριθ. 3014/16.3.2020 Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, παρακαλοῦντες ὅπως, κατά τήν ἔμφρονα ποιμαντικήν ὑμῶν κρίσιν, γνωστοποιηθῇ εἰς τούς πιστούς, εἴτε δι’ ἀναρτήσεως αὐτῆς εἰς τό διαδίκτυον, εἴτε δι’ ἀνακοινώσεως αὐτῆς ὑπό τῶν ὑφισταμένων Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως (Ραδιόφωνο, Τηλεόραση, Ἔντυπα) τῆς καθ’ ὑμᾶς Θεοσώστου Ἐπαρχίας.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος