ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Διαβίβασις ὁδηγιῶν διά τήν πρόληψιν καί τήν ἀποτροπήν ἐξαπλώσεως τοῦ κορωνοϊοῦ
(12/3/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)

Πρωτ. 1293
Ἀριθ. Διεκπ. 511 Ἀθήνησι τῇ 12ῃ Μαρτίου 2020


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 11ης μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., διαπέμπομεν ὑμῖν, συνημμένως ὧδε, α) ὁδηγίας καί προληπτικά μέτρα, τά ὁποῖα δέον ὅπως ἐφαρμοσθοῦν ὑποχρεωτικῶς εἰς τάς κλειστάς καί ἀνοικτάς δομάς κοινωνικῆς προνοίας, τάς ὁποίας ἐποπτεύει ἡ Ἐκκλησία ἡμῶν, β) τό ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16393/ 9.3.2020 ἔγγραφον τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας μέ θέμα: «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19 σε χώρους εργασίας» καί γ) τό ὑπ’ 1298/519/12.3.2020 Ὑπηρεσιακόν Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, παρακαλοῦντες διά τά καθ’ ὑμᾶς.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς