ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Ἐνημέρωσις περί τῆς λήψεως μέτρων γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ
(11/3/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)

Πρωτ. 1292
Αριθ. Διεκπ. 508
Αθηνησι τη‚ 11ῃ Μαρτίου 2020


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
Τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐν συνεχείᾳ τοῦ ὑπ᾿ ἀριθ. 1067/435/28.2.2020 Ἐγκυκλίου Σημειώματος καί τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. 3013 Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου (1223/498/10.3.2020) ὡς πρός τά ἐνδεικνυόμενα μέτρα γιά τήν πρόληψη τοῦ νέου Κορωνοϊοῦ (2019–nCoV), σᾶς γνωρίζουμε ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος κατά τήν σημερινή Συνεδρίαση Αὐτῆς καί στό πλαίσιο τῆς προχθεσινῆς Ἀποφάσεώς της (9.3.2020) περί τῆς λήψεως μέτρων γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, ἀποφάσισε, τίς δύο ἑπόμενες ἑβδομάδες (ἀπό 11ης ἕως καί 29ης Μαρτίου 2020):

– Νά ἀνασταλεῖ ἡ λειτουργία τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, τῶν Σχολῶν Γονέων, τῶν Σχολῶν Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Ἁγιογραφίας, τῶν Συνάξεων Νέων καί Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν ἄλλων συναφῶν δραστηριοτήτων, ὡς καί νά ἀναβληθοῦν οἱ διάφορες ἐκδηλώσεις, ἐκδρομές καί ἀθλητικές δραστηριότητες πού ἔχουν προγραμματισθεῖ κατά τήν περίοδο αὐτή, ἐνῶ προτρέπει τούς νέους νά μήν παρευρίσκονται σέ κλειστούς χώρους ὅπου ὑπάρχει συνωστισμός.

– Νά ἀνασταλεῖ ἡ λειτουργία ὅλων τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀνοικτῶν δομῶν, τῶν βρεφονηπιακῶν καί παιδικῶν σταθμῶν κ.ἄ, καί νά μήν ἐπιτρέπονται ἐπισκέψεις σέ ὅλες τίς κλειστές ἐκκλησιαστικές δομές τῶν ὀρφανοτροφείων, τῶν μονάδων ΑΜΕΑ, τῶν γηροκομείων κ.ἄ, ὅπως καί νά ἐφαρμοσθοῦν ἄμεσα τά μέτρα πού ἀφοροῦν σέ αὐτές τίς δομές, ὅπως ἔχουν ἀνακοινωθεῖ ἀπό τούς δημοσίους ὑπευθύνους φορεῖς.

– Οἱ Ὑπηρεσίες τῆς Ἱεράς Συνόδου, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων νά λειτουργήσουν γιά τό κοινό, μόνο γιά μία ὥρα ἡμερησίως κατά τίς ἐργάσιμες ἡμέρες.

– Τά συσσίτια τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων νά λειτουργήσουν ὑπό τήν μορφή τῆς διανομῆς τῶν πακέτων – γευμάτων καί ὄχι τῆς σίτισης ἐντός τῶν σχετικῶν δομῶν.

– Νά ἀναθέσει στήν Συνοδική Ἐπιτροπή Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιίας τήν σύνταξη καταλόγου ὁδηγιῶν τῶν ἀπαιτουμένων μέτρων γιά τά Φιλανθρωπικά Ἱδρύματα τῆς Ἐκκλησίας καί τήν διά τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων ἀποστολή τους σε αὐτά πρός ἄμεση ἐφαρμογή.

Ἐπιπλέον, ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος προτρέπει τούς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς ὅπως οἱ τοπικές ἑορτές τελοῦνται λιτῶς κατά τήν περίοδο αὐτή, μόνον μέ τήν παρουσία τοῦ οἰκείου Ἀρχιερέως.

Ἐπίσης τάσσεται πλήρως μέ τίς ἀποφάσεις τῶν ἁρμοδίων ὑπευθύνων κρατικῶν φορέων σχετικά μέ τήν λήψη τῶν ἀναγκαίων μέτρων γιά τήν προφύλαξη τῆς δημοσίας ὑγιείας.

Τέλος, ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἐπιβεβαιώνει τήν ἀπόφασή της γιά τήν ἀπρόσκοπτη συνέχιση τῆς λειτουργίας τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τήν τέλεση σέ αὐτούς τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν.

Κατόπιν τούτων, παρακαλοῦμε γιά τήν ἐφαρμογή τῶν ἀνωτέρω Ἀποφάσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, συμβάλλοντας στήν προσπάθεια τῆς ἀντιμετωπίσεως τῆς ἐπιδημίας καί προφυλάξεως τῆς δημοσίας ὑγιείας.


Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος