ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Ἐνημέρωσις περί τῆς κατατάξεως ἐν ταῖς Ἁγιολογικαῖς Δέλτοις τῶν ἑπτά ἐν Καστορίᾳ τιμωμένων νεάθλων μαρτύρων, τῶν τελειωθέντων μεταξύ τῶν ἐτῶν 1598 – 1921
(11/3/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1287
Αριθ.Διεκπ. 506
Αθηνησι τη‚ 11ῃ Μαρτίου 2020


Πρός
Τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
Τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΔιά τοῦ παρόντος, καί κατόπιν τοῦ ὑπ᾿ ἀριθ. πρωτ. 688/2019/9.3.2020 ἐγγράφου τῆς Ἀρχιγραμματείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀνακοινοῦται ἡ διά τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. 688 καί ἀπό 3.10.2019 Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Πράξεως τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας κατάταξις ἐν ταῖς Ἁγιολογικαῖς Δέλτοις τῆς Ἐκκλησίας τῶν ἑπτά ἐν Καστορίᾳ τιμωμένων νεάθλων μαρτύρων, τῶν τελειωθέντων μεταξύ τῶν ἐτῶν 1598 – 1921, Μάρκου Πέτρου Μαρκούλη ἐκ Κλεισούρας, Ἰωάννου – Νούλτσου ἐκ Καστορίας καί τῶν σύν αὐτῷ ἀθλησάντων ἀδελφοῦ καί γαμβροῦ αὐτοῦ, Γεωργίου ἐκ Καστορίας, ἐξ Ἀγαρηνῶν (Χασάν), ἱερέως Βασιλείου Καλαπαλίκη, ἐφημερίου Χιλιοδένδρου Καστορίας καί Ἀρχιμανδρίτου Πλάτωνος Ἀϊβαζίδου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας, καί ὁρίζεται ὅπως ἑορτάζηται ἡ μνήμη αὐτῶν κατά τήν Κυριακήν τοῦ Τυφλοῦ ἑκάστου ἔτους.

Ταῦτα γνωρίζοντες ὑμῖν, προτρέπομεν ὑμᾶς ὅπως τιμῶνται οἱ ἀνωτέρω Ἅγιοι δι᾿ ὕμνων καί Ἀκολουθιῶν, καί παρακαλοῦμεν διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος