ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Διαβίβασις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3013 Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου, ὡς καί εἰδικῆς Δεήσεως περί ἀποτροπῆς ἐξαπλώσεως τοῦ κορωνοϊοῦ
(10/3/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)

Πρωτ. 1223
Ἀριθ. Διεκπ. 498 Ἀθήνησι τῇ 10ῃ Μαρτίου 2020


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 9ης μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., διαπέμπομεν ὑμῖν, συνημμένως ὧδε, α) τήν ὑπ’ ἀριθ. 3013 Συνοδικήν Ἐγκύκλιον περί τοῦ νέου κορωνοϊοῦ (Covid19), παρακαλοῦντες ὅπως ἀναγνωσθῇ ἐπ’ Ἐκκλησίαις κατά τήν διάρκειαν τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀντί ἄλλου κηρύγματος, τήν Β΄ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν (15.3.2020), β) τήν εἰδικήν Δέησιν, ἡ ὁποία δέον νά ψαλῇ εἰς τό τέλος τῆς αὐτῆς Θείας Λειτουργίας μετά τό «Εἴη τό ὄνομα Κυρίου...», ὑπέρ τῆς ἀποτροπῆς ἐξαπλώσεως τῆς περί ἧς ὁ λόγος νόσου καί γ) τήν ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 15447/5.3.2020 Ἐγκύκλιον τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας μέ θέμα: «Οδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19 στις Σχολικές Μονάδες και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες» καί παρακαλοῦμεν ὅπως ἐνημερώσητε ἁρμοδίως τούς εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Μοναχούς τῆς καθ’ ὑμᾶς Ἐπαρχίας, ὡς καί τά ὑφ’ ὑμῶν Ἐκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα, διά τά κατ’ αὐτούς.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος