ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Περί ἀποστολῆς ἐνδεχομένων νέων προτάσεων συμμετοχῆς εἰς τό Πρόγραμμα τῶν Συνοδικῶν καί τῶν Περιφερειακῶν Ἐκδηλώσεων διά τόν Ἑορτασμόν τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπό τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως
(12/2/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)

Πρωτ. 363
Αριθμ. Διεκπ. 344
Αθηνησι τη‚ 12ῃ Φεβρουαρίου 2020


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 3ης μηνός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, διεξελθοῦσα τό ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 2/17.1.2020 ἔγγραφον τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος, δι’ οὗ ἐνημερώνει περί τοῦ Προγράμματος τῶν Συνοδικῶν καί τῶν Περιφερειακῶν Ἐκδηλώσεων διά τόν Ἑορτασμόν τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπό τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, ἀπεφάσισεν ὅπως ἀποστείλῃ ὑμῖν, συνημμένως ὧδε, «Προσχέδιον» τοῦ ἀνωτέρω Προγράμματος, παρακαλοῦσα ὑμᾶς διά τήν ἀποστολήν πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον, ἕως τῆς Παρασκευῆς 28ης μηνός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., πιθανῶν νέων προτάσεων συμμετοχῆς ὡς καί τυχόν ἐπισημάνσεων ἐπί τῶν ἤδη προγραμματισθεισῶν.

Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Πολιτιστικῆς Ταυτότητος θά προβῇ εἰς τήν τελικήν ἐκτύπωσιν τοῦ Προγράμματος, τό ὁποῖον θά ἀνακοινωθῇ ἐπισήμως ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, ἐνώπιον τῶν Μελῶν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐπικοινωνίας, ἐν μιᾷ ἐκ τῶν ἡμερῶν τῶν Συνεδριάσεων τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου μηνός Ἀπριλίου ἐ.ἔ., ὥστε νά ἐνημερωθῇ ὁ Ἑλληνικός Λαός διά τήν προεργασίαν τῆς Ποιμαινούσης Ἐκκλησίας ἡμῶν ἀναφορικῶς πρός τόν Ἑορτασμόν τῆς Ἐπετείου τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας. Τό ὁριστικόν τοῦτο Πρόγραμμα θά διανεμηθῇ ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἰς ἅπαντας τούς ἐνδιαφερομένους, ἐνῷ θά ἀποσταλῇ καί πρός ὑμᾶς.

Ἐπιπροσθέτως, δέον ὅπως κοινοποιηθῇ τοῦτο εἰς τήν Τοπικήν Αὐτοδιοίκησιν, πρώτου καί δευτέρου βαθμοῦ, καί εἰς τάς Περιφερείας τῶν Θεοσώστων Ἐπαρχιῶν ὑμῶν, ἵνα λάβουν γνῶσιν καί διά τήν πιθανήν συνεργασίαν μεθ’ ἡμῶν.

Ὅσαι ἐκ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων ἔχουν δηλώσει ἤδη τήν συμμετοχήν των ἤ ἐπιθυμοῦν ἵνα συμμετάσχουν εἰς τό ἐν λόγῳ Ἑόρτιον Πρόγραμμα, παρακαλοῦμεν ὅπως γνωρίσουν τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ, ἕως τῆς αὐτῆς ἡμερομηνίας (28.2.2020), τό ὀνοματεπώνυμον τοῦ ὑπευθύνου Αὐτῶν, τά τηλέφωνα ἐπικοινωνίας (σταθερόν καί κινητόν), ὡς καί τό email αὐτοῦ.

Δι' οἱανδήποτε πληροφορίαν, παρακαλοῦμεν ὅπως ἐπικοινωνήσητε μετά τοῦ Γραμματέως τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος Ἀρχιμ. Βαρθολομαίου Ἀντωνίου Τριανταφυλλίδη καί τοῦ συνεργάτου τοῦ Γραφείου κ. Δημητρίου Ράπτη (τηλ. ἐπικοινωνίας: 210 7272268, 6983772240).

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος