ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Περί εξαφανίσεως
(31/1/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)

Πρωτ. 496
Ἀριθ. Διεκπ. 232
Ἀθήνησι τῇ 31ῃ Ἰανουαρίου 2020


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Διά τοῦ παρόντος διαπέμπομεν ὑμῖν συνημμένως τό ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 3005/2/49γ/31.1.2020 ἔγγραφον τοῦ Τμήματος Ἀσφαλείας Ἰλίου Ἀττικῆς, ἀφορῶν εἰς τήν ἐξαφάνισιν τοῦ Λεωνίδα Μπατσίου τοῦ Ἐμμανουήλ, μέ Α.Δ.Τ. ΑΒ531781, κατοίκου Ἰλίου Ἀττικῆς, γεννηθέντος τήν 23.4.1965 εἰς Πιερίαν, εἰς τό ὁποῖον διατυπώνεται ὑπόθεσις, ἔκ τινων πληροφοριῶν, ὅτι ἐγκαταβιοῖ πιθανῶς εἰς Ἱεράν Μονήν ἐν Ἑλλάδι.

Ὡσαύτως, παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως εὐαρεστούμενοι ἐνεργήσητε τά δέοντα διά τήν διερεύνησιν τῆς πιθανότητος ὁ ἀνωτέρω μνημονευόμενος νά εὑρίσκηται εἴς τινα Ἱεράν Μονήν ἤ Ἡσυχαστήριον τῆς καθ' ὑμᾶς Θεοσώστου Ἐπαρχίας.


Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθέος