ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Περί παροχῆς στοιχείων ἐπί ἀξιοποίνων τυχόν συμβάντων εἰς βάρος μνημείων καί χώρων θρησκευτικοῦ χαρακτῆρος εἰς τήν ἑλληνικήν ἐπικράτειαν
(29/1/2020).

Πρωτ. 435
Ἀριθ. Διεκπ. 199
Ἀθήνησι τῇ 29ῃ Ἰανουαρίου 2020


Πρός τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Διά τοῦ παρόντος, διαβιβάζομεν ὑμῖν τό ὑπ’ ἀριθ. 11603/ Θ2/28.1.2020 ἔγγραφον τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως Θρησκευμάτων Ἀξιοτίμου κ. Γεωργίου Καλαντζῆ, περί τῆς καταγραφῆς τῶν περιστατικῶν εἰς βάρος χώρων θρησκευτικῆς σημασίας διά τό ἔτος 2019.

Ὡς γνωστόν, τό Τμῆμα Θρησκευτικῶν Ἐλευθεριῶν καί Διαθρησκειακῶν Σχέσεων τῆς Διευθύνσεως Θρησκευτικῆς Ἐκπαιδεύσεως τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων καταρτίζει κατ’ ἔτος ἔκθεσιν, διαλαμβάνουσαν ἀξιόποινα συμβάντα εἰς βάρος Μνημείων θρησκευτικοῦ χαρακτῆρος εἰς τήν ἑλληνικήν ἐπικράτειαν, πρᾶξις ἰδιαιτέρως σημαντική καί διά τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, ἐφ’ ὅσον δι’ αὐτῆς τῆς καταγραφῆς ἀποτυποῦνται μεταξύ ἄλλων φαινόμενα θρησκευτικῆς μισαλλοδοξίας εἰς βάρος τῆς «ἐπικρατούσης θρησκείας» τῶν Ἑλλήνων, τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ὅθεν, ἀποστέλλοντες ὑμῖν σχετικόν ὑπόδειγμα πρός συμπλήρωσιν, παρακαλοῦμεν ὑμᾶς διά τήν παροχήν στοιχείων ἐπί ἀξιοποίνων τυχόν συμβάντων, ἀφορώντων εἰς κλοπάς ἤ βανδαλισμούς ἐκκλησιαστικῶν ἤ θρησκευτικῶν κειμηλίων, κινητῶν καί ἀκινήτων μνημείων θρησκευτικοῦ χαρακτῆρος εἰς τήν ἑλληνικήν ἐπικράτειαν, διά τό ἔτος 2019, ἐπισημαίνοντες τήν ἀνάγκην οὐσιαστικῆς τεκμηριώσεως τῶν περιστατικῶν αὐτῶν διά φωτογραφικοῦ ὑλικοῦ, καθ’ ὅσον ἡ ὀπτικοποίησις τῶν συμβάντων καθιστᾶ ἄμεσα ἀντιληπτόν τό εἴδος καί τήν βαρύτητα ἑκάστης προσβολῆς, ἐπιτρέποντας ἐνδεχομένως καί τήν ἐξαγωγήν συμπερασμάτων διά τά κίνητρα τῶν δραστῶν. Τό ὡς εἴρηται φωτογραφικόν ὑλικόν πρέπει νά εἶναι πρωτότυπον καί νά μή ὑπόκειται εἰς τήν πνευματικήν ἰδιοκτησίαν τρίτων, ἤτοι παραπομπαί εἰς ἱστοσελίδας εἰδησεογραφικοῦ περιεχομένου δέν δύνανται νά ἀξιοποιηθοῦν.

Ἐπισημαίνεται ἡ ἀνάγκη ἐγκαίρου ἀποστολῆς τῶν στοιχείων πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον τό ἀργότερον ἕως τῆς 17ης Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., ἵνα ἐν συνεχείᾳ ἀποστείλωμεν ταῦτα πρός τό Ὑπουργεῖον Παιδείας καί Θρησκευμάτων.


Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος