ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἐνημέρωσις περί τῆς ἀναγραφῆς ἐν ταῖς Ἁγιολογικαῖς Δέλτοις τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας τῶν : Μάρκου Πέτρου Μαρκούλη ἐκ Κλεισούρας, Νούλτζου ἐκ Καστορίας, καί τῶν σύν αὐτῷ ἀθλησάντων, Γεωργίου ἐκ Καστορίας, ἐξ Ἀγαρηνῶν (Χασάν), ἱερέως Βασιλείου Καλαπαλίδη, ἐφημερίου Χιλιοδενδρίου Καστορίας, καί Ἀρχιμανδρίτου Πλάτωνος Ἀϊβαζίδου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας»
(20/1/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)

Πρωτ. 257
Αριθμ. Διεκπ. 140
Αθήνα 20ῇ Ἰανουαρίου 2020

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Διά τοῦ παρόντος, καί κατόπιν τοῦ ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 688 καί ἀπό 7ης μηνός Δεκεμβρίου π.ἔ. Γράμματος τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, εὐαρέστως γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ὑπό τῆς ἐν Κωσταντινουπόλει Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, καί κατόπιν αἰτήματος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ, συνῳδά τῇ κρατούσῃ πράξει καί τάξει τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας, ἀνεγράφησαν προσφάτως ἐν ταῖς Ἁγιολογικαῖς Δέλτοις τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν οἱ: Μᾶρκος Πέτρος Μαρκούλης ἐκ Κλεισούρας, Νοῦλτζος ἐκ Καστορίας, καί οἱ σύν αὐτοῖς ἀθλήσαντες, Γεώργιος ἐκ Καστορίας, ἐξ Ἀγαρηνῶν (Χασάν), ἱερεύς Βασίλειος Καλαπαλίδης, ἐφημέριος Χιλιοδενδρίου Καστορίας, καί Ἀρχιμανδρίτης Πλάτων Ἀϊβαζίδης, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας, τῆς μνήμης αὐτῶν τελουμένης τῇ Κυριακῇ τοῦ Τυφλοῦ ἑκάστου ἔτους, ἐκδοθείσης ἐπί τούτῳ Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Πράξεως.

Τήν Κανονικήν ταύτην Ἀπόφασιν τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἐκκλησίας ἀνακοινούμενοι ὑμῖν, προτρέπομεν ὑμᾶς ὅπως ἐτησίαις ἱεροτελεστίαις καί ἁγιστείαις τιμᾶτε καί ὕμνοις ἐγκωμίων γεραίρητε αὐτούς, ἔχοντες ἀεί τήν αὐτῶν μεσιτείαν πρός τόν Θεόν.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος