ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί διοργανώσεως "Ἐθνοσυνελεύσεως τῶν Νέων" εἰς τό πλαίσιον τῶν ἑορτασμῶν τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως»
(16/1/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)

Πρωτ. 5999 π.ἔ.
Αριθ. Διεκπ. 121
Αθηνησι τη‚ 16ῃ Ἰανουαρίου 2020

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐν τῇ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς τῆς 8ης μηνός Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., εἰς τό πλαίσιον τῶν ἑορτασμῶν τῆς ἐπετείου τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως (1821–2021), ἀπεφάσισε τήν διοργάνωσιν τῆς «Ἐθνοσυνελεύσεως τῶν Νέων», τῇ συμμετοχῇ μαθητῶν Λυκείου καί φοιτητῶν – ἐκπροσώπων ὅλων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ διοργάνωσις τῆς ὡς ἄνω «Ἐθνοσυνελεύσεως», ἥτις ἀποτελεῖ τήν ἐναρκτήριον Ἐπετειακήν Ἐκδήλωσιν, ἀνετέθη εἰς τήν Συνοδικήν Ἐπιτροπήν Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος καί εἰς τήν Εἰδικήν Συνοδικήν Ἐπιτροπήν Πολιτιστικῆς Ταυτότητος. Ὡς χρόνος διεξαγωγῆς αὐτῆς ὡρίσθη τό χρονικόν διάστημα ἀπό 3ης ἕως 4ης Ἰανουαρίου 2021, καί ὡς τόπος αἱ ἐγκαταστάσεις τοῦ Συνεδριακοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀργολίδος καί ἡ ἱστορική αἴθουσα τοῦ «Βουλευτικοῦ» ἐν Ναυπλίῳ.

Ἡ «Ἐθνοσυνέλευσις τῶν Νέων» ἀποσκοπεῖ εἰς τήν κριτικήν ἐξέτασιν καί τόν προβληματισμόν, ἐπί τῶν κειμένων δι᾿ ὧν ἐτέθησαιν αἱ πολιτικαί βάσεις τῆς Ἐλευθερίας, καθώς καί εἰς τόν ὁραματισμόν τῆς «Ἑλλάδος τοῦ μέλλοντος», συμφώνως πρός τάς ἀξίας καί τά ἰδανικά τῶν ἀγωνιστῶν τῆς Ἐπαναστάσεως.

Διά τήν ἐπίτευξιν τῶν στόχων τῆς «Ἐθνοσυνελεύσεως τῶν Νέων», θά πρέπῃ νά δημιουργηθῇ παρ᾿ ἑκάστῃ Ἱερᾷ Μητροπόλει εἰδική ὁμάς, ἡ ὁποία θά μελετήσῃ τό συνημμένως ἀποστελλόμενον σχετικόν ὑλικόν καί θά ἀναδείξῃ ἕως δύο (2) ἐκπροσώπους αὐτῆς, οἵτινες θά συμμετάσχουν εἰς τήν ὡς εἴρηται ἐκδήλωσιν.

Αἱ Ἱεραί Μητροπόλεις θέλουσι ἐπιβαρυνθῆ διά τῶν ἐξόδων μετακινήσεως τῶν ἐκπροσώπων αὐτῶν, ἡ φιλοξενοῦσα δέ Ἱερά Μητρόπολις Ἀργολίδος θά καλύψῃ τά ἔξοδα τῆς διανυκτερεύσεως καί σιτίσεως αὐτῶν.

Συνημμένως ἀποστέλλονται:
– Κείμενον Διακηρύξεως τῆς 1ης Ἰανουαρίου 1822 καί τοῦ πρώτου Συντάγματος τῆς Ἑλλάδος.
– Κείμενον «Ἡ Ἐθνοσυνέλευσις τῶν Νέων», περιέχον τούς στόχους καί τήν θεματολογίαν τῶν ὁμάδων ἐργασίας.
– Πρόγραμμα τῆς Ἐκδηλώσεως.
– Δελτίον Συμμετοχῆς ἐκπροσώπων Ἱερῶν Μητροπόλεων.

Ἐπί δέ τούτοις, παρακαλοῦμεν ὅπως γνωρίσητε τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ τά ὀνόματα τῶν ἐκπροσώπων τῆς καθ᾿ ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, οἱ ὁποῖοι πρόκειται νά λάβουν μέρος εἰς τήν Ἐπετειακήν Ἐκδήλωσιν, διά τήν ἔγκαιρον ρύθμισιν τῶν λεπτομερειῶν τοῦ προγράμματος. Τά συνημμένα τῷ παρόντι Δελτία συμμετοχῆς παρακαλεῖσθε ὅπως ἀποστείλητε τῇ Ἀρχιγραμματείᾳ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου (fax 210 727 2210), τό ἀργότερον ἕως τῆς 31ης Μαρτίου 2020.

Διά πλείονας πληροφορίας, παρακαλοῦμεν ὅπως ἐπικοινωνήσητε μετά τοῦ Γραμματέως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κ. Πολυκάρπου Μπόγρη (τηλ. 210 727 2233 – 697 750 0152).

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος