ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἑορτασμός Ἑβδομάδος Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς»
(14/1/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 113
Ἀριθ. Διεκπ. 101
Αθήνα 14ῃ Ἰανουαρίου 2020


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςἩ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διοργανώνει, καί κατά τό ἐνεστώς ἔτος 2020, ἑορτασμούς ἀφορῶντας εἰς τήν «Ἑβδομάδα Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς» κατά τήν Α´ Ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν (8 ἕως 14 Μαρτίου 2020).

Σκοπός τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τῆς ὡς ἄνω «Ἑβδομάδος» εἶναι ἡ προώθησις τοῦ διεξαγομένου ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἀνά τήν Οἰκουμένην, διά τόν εὐαγγελισμόν πάντων τῶν ἐθνῶν καί τήν ἔνταξιν αὐτῶν εἰς τό Σῶμα τοῦ ζῶντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὅθεν, Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 10ης μηνός Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, παρακαλεῖ ὑμᾶς, ὅπως προβῆτε εἰς τάς σχετικάς ἐνεργείας διά τήν ἐπιτυχίαν τῶν σκοπῶν τῆς ἐν λόγῳ «Ἑβδομάδος». Δύνασθε, ὡς ἐκ τούτου, ὅπως διοργανώσητε εἰδικάς ἐκδηλώσεις, ἐκθέσεις, διαλέξεις κ.λπ., διά νά προβάλητε τόσον τό ἱεραποστολικόν πνεῦμα τῆς Ἐκκλησίας γενικῶς, ὅσον καί τό ἐπιτελούμενον ὑπ' Αὐτῆς ἔργον. Αἱ ἐν λόγῳ πρωτοβουλίαι δέον ὅπως διεξαχθῶσι καί δι' ὅλων τῶν ἐνοριακῶν δραστηριοτήτων, ὅπως κύκλων μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, Κατηχητικῶν Σχολείων, ἑσπερινῶν κηρυγμάτων κ.ἄ.

Διά τήν προετοιμασίαν τῶν καταλλήλων ἐκδηλώσεων καί μαθημάτων κατηχήσεως θά ἀποσταλῶσιν ἐντός τῶν προσεχῶν ἡμερῶν εἰς τούς Ἱερούς Ναούς τῆς καθ' ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καθ' ὅν τρόπον ἀποστέλλεται τό δελτίον τῆς Φωνῆς Κυρίου, τά ἑξῆς:
α) Μία πεντάχρωμος ἀφίσα 5070 ἑκ., πρός τοιχοκόλλησιν.
β) Ἔγχρωμος ἀμφίπλευρος σελιδοδείκτης διά τούς μαθητάς τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων.

Κατά τήν Κυριακήν δέ τῆς Ὀρθοδοξίας, 8ην Μαρτίου ἐ.ἔ., ὅτε ἄρχεται ἡ «Ἑβδομάς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς», περιαχθήσεται δίσκος πρός οἰκονομικήν ἐνίσχυσιν τῶν ἱεραποστολικῶν κλιμακίων τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας εἰς Ἀφρικήν καί Ἀσίαν, διά τήν ἀποστολήν ἐκκλησιαστικῶν εἰδῶν, διά τήν προμήθειαν καί ἀποστολήν λειτουργικῶν καί λοιπῶν βιβλίων καί, ἀσφαλῶς, διά τήν ἀπρόσκοπτον συνέχισιν τῆς καταβολῆς τοῦ ζωτικῆς σημασίας μηνιαίου ἐπιδόματος εἰς 556 ἰθαγενεῖς Κληρικούς, τό ὁποῖον καί ἀποτελεῖ τό μοναδικόν βιοποριστικόν οἰκονομικόν ἔσοδον πρός συντήρησιν τῶν ἰδίων καί τῶν πτωχῶν οἰκογενειῶν των. Ἐπίσης, κατά παλαιάν συνήθειαν, εἰς τήν προσπάθειαν αὐτήν συμμετέχουν καί τά μέλη τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων δι' οἰκονομικῆς συνεισφορᾶς των.

Τά συγκεντρωθησόμενα ποσά ἐκ τοῦ εἰς τούς Ἱερούς Ναούς περιαχθησομένου δίσκου καί τά ἐκ τῆς συνδρομῆς τῶν μαθητῶν τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, παρακαλοῦμεν ὅπως ἀποσταλῶσιν ἀνυπερθέτως ἕως τῆς 30.4.2020 εἰς τό ἐν τῇ Πλατείᾳ Μητροπόλεως, ἐν Ἀθήναις ῾Υποκατάστημα τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος καί εἰς τόν λογαριασμόν ὑπ᾿ ἀριθ. GR0501101460000014655807494, ὑπό τήν ἔνδειξιν «Ἀποστολική Διακονία, διά τήν Ἐξωτερικήν Ἱεραποστολήν», καί οὐχί ἀπ' εὐθείας ὑφ᾿ ὑμῶν εἰς διάφορα Ἱεραποστολικά Κέντρα ἤ Ἱεραποστολικούς Συλλόγους καί Σωματεῖα, καί τοῦτο, ἵνα ἑνιαίως καί ὑπευθύνως ἀντιμετωπίζηται ὑπό τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἡ λίαν σοβαρά καί ὑψηλή ὑπόθεσις τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς.

Παρακαλοῦμεν δέ, ὅπως ἡ κατάθεσις γνωστοποιηθῇ εἰς τό ἁρμόδιον Γραφεῖον Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.
Τέλος, πληροφοροῦμεν ὑμᾶς ὅτι ἐκ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, αἱ ὁποῖαι ἀπέστειλαν τό προϊόν ἐκ τῆς δισκοφορίας τοῦ περυσινοῦ ἔτους 2019, περισυνελέχθη τό συνολικόν ποσόν τῶν 116.882,08 εὐρώ, ἐνῷ μόνον κατά τά ἔτη 2009 – 2019, ὁπότε καί πᾶσα φιλανθρωπική δραστηριότης ἐδοκιμάσθη ἐκ τῶν ἐπιπτώσεων τῆς δεινῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, ἐστάλη ὑπό τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας διά τάς ἀνάγκας τῆς Ἱεραποστολῆς συνολικῶς τό ποσόν τῶν 2.913.518,71 εὐρώ.

Διά πληροφορίας σχετικῶς πρός τήν διοργάνωσιν τῆς ἐν λόγῳ «Ἑβδομάδος», δύνασθε νά ἀπευθύνησθε εἰς τό Γραφεῖον Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, τηλ. 210 7272315 316 313.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος