ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Κοινοποίησις ἀπόψεων ἐπί ἀγωγῶν»
(8/1/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 6019/2019
Διεκπ. 22
Αθήνα 8ῃ Ἰανουαρίου 2020


Διά τοῦ παρόντος ἀποστέλλομεν ὑμῖν συνημμένως τό ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 201008/Θ1/18.12.2019 ἔγγραφον τῆς Διευθύνσεως Θρησκευτικῆς Διοικήσεως τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουρ-γείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, ἀφορῶν εἰς ἀγωγάς Κληρικῶν ἤ Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων κατά τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου, καί παρακαλοῦμεν ὅπως κοινοποιήσητε καί πρός τήν ἀνωτέρω Ὑπηρεσίαν τάς ἐκθέσεις ἀπόψεων ἐπί τῶν ἀγωγῶν, τάς ὁποίας θά ἀποστείλητε ἤ ἔχετε ἀποστείλει πρός τάς Γραμματείας τῶν Διοικητικῶν Δικαστηρίων τῆς Χώρας ἡμῶν, ὁμοῦ μετά τῶν σχετικῶν ἀποδεικτικῶν, τά ὁποῖα ἀποδεικνύουν τήν ἀποστολήν αὐτῶν εἰς τά ἐν λόγῳ Δικαστήρια.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος