ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἐνημέρωσις περί τῆς ἀναγραφῆς ἐν ταῖς Ἁγιολογικαῖς Δέλτοις τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας τῶν Ἱερομονάχων : Γέροντος Σωφρονίου τοῦ Ἁγιορείτου (Σαχάρωφ) καί Ἱερωνύμου τοῦ Σιμωνοπετρίτου»
(8/1/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 67
Διεκπ. 20
Αθήνα 8ῃ Ἰανουαρίου 2020

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Διά τοῦ παρόντος καί κατόπιν τοῦ ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 688, 790, 791 καί ἀπό 10ης μηνός Δεκεμβρίου 2019 Γράμματος τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, εὐαρέστως γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ὑπό τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, συνῳδά τῇ κρατούσῃ πράξει καί τάξει τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας, ἀνεγράφησαν προσφάτως ἐν ταῖς Ἁγιολογικαῖς Δέλτοις τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ὁ Ἱερομόναχος καί Γέρων Σωφρόνιος ὁ Ἁγιορείτης (Σαχάρωφ), τῆς μνήμης αὐτοῦ τελουμένης τῇ ια΄ Ἰουλίου ἑκάστου ἔτους, καί ὁ Ἱερομόναχος Ἱερώνυμος ὁ Σιμωνοπετρίτης, τῆς μνήμης αὐτοῦ τελουμένης τῇ θ΄ Μαΐου ἑκάστου ἔτους, ἐκδοθεισῶν ἐπί τούτῳ Πατριαρχικῶν καί Συνοδικῶν Πράξεων.

Τάς Κανονικάς ταύτας Ἀποφάσεις τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἐκκλησίας ἀνακοινούμενοι ὑμῖν, προτρέπομεν ὑμᾶς ὅπως ἐτησίαις ἱεροτελεστίαις καί ἁγιστείαις τιμᾶτε καί ὕμνοις ἐγκωμίων γεραίρητε αὐτούς, ἔχοντες ἀεί τήν αὐτῶν μεσιτείαν πρός τόν Θεόν.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος