ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Σύναξις ἐκπροσώπων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τήν Πέμπτην 9ην Μαΐου ἐ.ἔ., διά τήν ὀργάνωσιν τῶν Ἑορταστικῶν Ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ συμπληρώσει διακοσίων (200) ἐτῶν ἀπό τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας τό ἔτος 2021»
(18/4/2019).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Αριθμ. Πρωτ. 1719
Αριθμ. Διεκπ. 842

ΑΘΗΝΗΣΙ 18ῃ Ἀπριλίου 2019


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


ΘΕΜΑ: «Σύναξις ἐκπροσώπων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τήν Πέμπτην 9ην Μαΐου ἐ.ἔ., διά τήν ὀργάνωσιν τῶν Ἑορταστικῶν Ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ συμπληρώσει διακοσίων (200) ἐτῶν ἀπό τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας τό ἔτος 2021»


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 7ης μηνός Μαρτίου 2019, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, καί εἰς συνέχειαν τοῦ ὑπ' ἀριθ. 3274/1518/12.7.2018 Συνοδικοῦ Ἐγκυκλίου Σημειώματος, ἀπεφάσισεν ὅπως πραγματοποιηθῇ εἰς τήν Αἴθουσαν Ἐκδηλώσεων Αὐτῆς εἰς τό Ἰσόγειον τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου, τήν Πέμπτην 9ην Μαΐου ἐ.ἔ. καί ἀπό ὥρας 10:30 ἕως 13:30, σύναξις τῶν ἐκπροσώπων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τήν ὀργάνωσιν τῶν Ἑορτίων Ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ συμπληρώσει διακοσίων (200) ἐτῶν ἀπό τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας τό ἔτος 2021.
Εἰς αὐτήν δύνανται οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν τήν συμμετοχήν τῶν Ἐπαρχιῶν των μέ μία συγκεκριμένην ἐκδήλωσιν εἰς τό προτεινόμενον Πρόγραμμα, τό ὁποῖον ἐπισυνάπτομεν ἐκ νέου, νά καταθέσουν ἐγγράφως διά τοῦ ὁριζομένου ἐκπροσώπου των τήν πρότασίν των, ὥστε ἀναλόγως νά ληφθῇ ἡ τελική ἔγκρισις ὑπό τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καί νά συμπεριληφθῇ εἰς τό τελικόν Πρόγραμμα τῶν Ἐκδηλώσεων.
Πλήν τῶν Ἐκδηλώσεων τῶν διοργανουμένων ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἑκάστη Ἱερά Μητρόπολις δύναται νά διοργανώσῃ οἱανδήποτε ἑτέραν ἐκδήλωσιν κρίνει, ὥστε νά προβάλῃ τά ἱστορικά τοπικά γεγονότα καί πρόσωπα, τά ὁποῖα διεδραμάτισαν σημαίνοντα ρόλον διά τήν Ἐθνικήν Παλιγγενεσίαν.
Ὅθεν, παρακαλοῦνται οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίται, ὅπως γνωστοποιήσουν ἐγκαίρως δι' ἐγγράφου τό ὀνοματεπώνυμον τοῦ ἐκπροσώπου των, τήν ἰδιότητα αὐτοῦ καί τά τηλέφωνα ἐπικοινωνίας μετ' αὐτοῦ.
Δι' οἱανδήποτε πληροφορίαν, παρακαλοῦμεν, ὅπως ἐπικοινωνήσητε μετά τοῦ Γραμματέως τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος Ἀρχιμ. Βαρθολομαίου Ἀντωνίου - Τριανταφυλλίδη (τηλ. ἐπικοινωνίας: 210 7272214/5, 6983772240).

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ ἈρχιγραμματεύςἈρχιμ. Φιλόθεος ΘεοχάρηςΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ:
Εἰδικήν Συνοδικήν Ἐπιτροπήν
Πολιτιστικῆς Ταυτότητος
Παρ’ ἡμῖν


Πρόγραμμα Συνοδικῶν καί Περιφερειακῶν Ἐκδηλώσεων
διά τά διακόσια (200) χρόνια
ἀπό τήν Ἑλληνικήν Ἐπανάστασιν (1821 - 2021)

Παρασκευή 1η Ἰανουαρίου 2021: Ἔναρξις τῶν Ἑορτασμῶν.
Ἀνάγνωσις Ἐγκυκλίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἰς ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς.
Τηλεοπτικό Μήνυμα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου πρός τόν λαόν μέ ἔμφασιν εἰς τήν σημασίαν τῆς Ἐπετείου.

Κυριακή 3 Ἰανουαρίου 2021:
Συνοδική Ἐκδήλωσις: Μετάβασις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί τῶν Μελῶν τῆς Δ.Ι.Σ. εἰς τό Ναύπλιον καί εἰς τήν Ἐπίδαυρον.
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Ναυπλίου.
Μνημόσυνον εἰς μνήμην τοῦ πρώτου Κυβερνήτου τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννου Καποδίστρια καί τῶν μελῶν τῆς Α΄ ἐν Ἐπιδαύρῳ Ἐθνικῆς Συνελεύσεως.
Πανηγυρική Ἀνάγνωσις τῆς Διακηρύξεως τῆς Ἀνεξαρτησίας ὑπό τῆς Α΄ Ἐθνικῆς Συνελεύσεως (Ἐπίδαυρος 1.1.1822).

Δευτέρα 4 Ἰανουαρίου 2021:
Ἐπίδαυρος - Ναύπλιον: Διοργάνωσις τῆς Ἐθνοσυνελεύσεως τῶν νέων μέ τήν συμμετοχήν μαθητῶν Λυκείου καί φοιτητῶν - ἐκπροσώπων ὅλων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Σάββατο 30 Ἰανουαρίου 2021:
Περιφερειακή Ἐκδήλωσις Κυκλάδων μέ διοργανώτρια τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας, Μήλου, Δήλου καί Μυκόνου καί μέ τήν συμμετοχήν τῶν τριῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν τῶν Κυκλάδων.
Διοργάνωσις Ἐπιστημονικῆς Ἡμερίδος τῶν τριῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων μέ θέμα τήν Πίστιν τῶν Ἀγωνιστῶν.

Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021:
Συνοδική Ἐκδήλωσις εἰς τήν Θεσσαλονίκην.
Πανηγυρικός ἑορτασμός τῆς κηρύξεως τῆς Ἐπαναστάσεως εἰς τήν Μολδοβλαχίαν ὑπό τοῦ Ἀλεξάνδρου Ὑψηλάντη (22.2.1821).
Δοξολογία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.
Ἐπιστημονικόν Συνέδριον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καί τῶν ὁμόρων Ἱερῶν Μητροπόλεων μέ θέμα τήν συνεισφοράν τῶν Ποντίων (λόγῳ ποντιακῆς καταγωγῆς τοῦ Ὑψηλάντη), τῶν Μικρασιατῶν καί τῶν Ἑλλήνων τῆς Διασπορᾶς εἰς τόν Ἀγῶνα.


Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021:
Περιφερειακή Ἐκδήλωσις Θράκης:
Ἐκδηλώσεις εἰς τήν Ὀρεστιάδα διά τήν ἐπέτειον τῆς ἐκλογῆς εἰς τόν Πατριαρχικόν Θρόνον τοῦ Ἁγίου Ἐθνομάρτυρος Πατριάρχου Κυρίλλου ΣΤ΄, τοῦ ἀπό Ἀδριανουπόλεως (+ 1821).
Ἐπιστημονική Ἡμερίς τῶν τεσσάρων Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Θράκης μέ θέμα τήν συμβολήν τῆς Θράκης εἰς τόν Ἀγῶνα.

Τρίτη 23 ἕως καί Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021:
Τριήμερος Πανελλήνιος Ἑορτασμός μέ σημαιοστολισμόν ὅλων τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί πραγματοποίησιν τοπικῶν ἐκδηλώσεων φροντίδι τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων.
Ἀνάγνωσις Ἐγκυκλίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἰς ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς τήν ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.

Κυριακή 28 Μαρτίου (Β΄ Νηστειῶν) 2021:
Περιφερειακή Ἐκδήλωσις Στερεᾶς Ἑλλάδος (πλήν Ἀττικῆς).
Συγκέντρωσις ὅλων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ὁσίου Λουκᾶ Βοιωτίας καί μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν Μνημόσυνον τοῦ Ἐθνομάρτυρος Ἐπισκόπου Σαλώνων Ἠσαΐα.
Διοργάνωσις Ἡμερίδος εἰς τήν πόλιν τῆς Λειβαδιᾶς διά τήν συμμετοχήν τῆς Ρούμελης εἰς τήν ἔναρξιν τῆς Ἐπαναστάσεως.

Σάββατο 10 Ἀπριλίου 2021:
Συνοδική Ἐκδήλωσις:
Μέ ἐπίκεντρον τόν Καθεδρικόν Ναόν τῶν Ἀθηνῶν καί τήν Δημητσάναν πραγματοποίησις ἐκδηλώσεων μνήμης διά τόν ἀπαγχονισθέντα εἰς τάς 10.4.1821 Ἅγιον Ἐθνομάρτυρα Πατριάρχην Γρηγόριον Ε΄.
Μετάβασις Μελῶν τῆς Δ.Ι.Σ εἰς τήν Δημητσάναν, γενέτειραν τοῦ Ἁγίου.
Ὑπό τήν Αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν διοργάνωσις διημέρου Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου διά τήν συνεισφοράν τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου εἰς τόν Ἀγῶνα.

Παρασκευή 23 Ἀπριλίου 2021:
Περιφερειακή Ἐκδήλωσις Ἀττικῆς:
Τέλεσις Μνημοσύνου διά τόν Γεώργιον Καραϊσκάκην εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, πλησίον τοῦ σημείου ὅπου ἐφονεύθη ὁ ἥρως εἰς τάς 23.4.1827.
Ἐπιστημονική Ἡμερίς τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἀττικῆς μέ θέμα τόν ἀγῶνα διά τήν ἀπελευθέρωσιν τῶν Ἀθηνῶν καί μέ ἔμφασιν εἰς τήν συμβολήν τοῦ Γεωργίου Καραϊσκάκη καί τοῦ Ἰωάννου Μακρυγιάννη.


Κυριακή τῶν Βαΐων 25 Ἀπριλίου 2021:
Συνοδική Ἐκδήλωσις:
Ἔξοδος τοῦ Μεσολογγίου.
Μετάβασις τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου καί Μελῶν τῆς Δ.Ι.Σ. εἰς τό Μεσολόγγιον διά τόν Πανηγυρικόν Ἑορτασμόν.

Τρίτη τῆς Διακαινησίμου 4 Μαΐου 2021:
Περιφερειακή Ἐκδήλωσις Βορείου Αἰγαίου εἰς τήν Χῖον.
Μνήμη τῆς Σφαγῆς τῆς Χίου (1822) μέ τήν συμμετοχήν τῶν πέντε Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν τοῦ Βορείου Αἰγαίου.
Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία καί Ἐπιμνημόσυνος Δέησις εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Μηνᾶ.
Κατά τήν ἰδίαν περίοδον διοργάνωσις Ἡμερίδος εἰς τήν Χῖον μέ θέμα τόν Ἀγώνα τοῦ 1821 εἰς τήν θάλασσαν καί τάς ἐπιτυχίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Στόλου. Πιθανή συνδιοργάνωσις μέ τό Πολεμικό Ναυτικό.

Κυριακή τοῦ Θωμᾶ 9 Μαΐου 2021:
Περιφερειακή Ἐκδήλωσις Κεντρικῆς Μακεδονίας μέ ἐπίκεντρον τήν Νάουσαν.
Μνήμη τοῦ Ὁλοκαυτώματος καί τῶν Νεομαρτύρων τῆς Ναούσης τοῦ 1822.
Λατρευτικές καί ἐπιστημονικές ἐκδηλώσεις μέ τήν συμμετοχήν ὅλων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν τῆς Κεντρικῆς Μακεδονίας.
Πραγματοποίησις Ἡμερίδος μέ θέμα τούς ἐθνικούς ἀγῶνες τῶν Μακεδόνων ἀπό τοῦ ἔτους 1453 ἕως καί τοῦ ἔτους 1878.

Πέμπτη 20 Μαΐου 2021.
Συνοδική Ἐκδήλωσις εἰς τήν Καλαμάταν καί εἰς τό Μανιάκι εἰς μνήμην τοῦ Παπαφλέσσα καί τῶν σύν αὐτῷ ἀναιρεθέντων μαχητῶν (20.5.1825).
Πραγματοποίησις Ἐπιστημονικῆς Ἡμερίδος τῶν δύο Ἱερῶν Μητροπόλεων Μεσσηνίας καί Τριφυλίας καὶ Ὀλυμπίας, διά τόν Ἐπίσκοπον Ἀνδρούσης Ἰωσήφ καί τόν Ἀρχιμανδρίτην Γρηγόριον Δικαῖον (Παπαφλέσσα).

Κυριακή 30 Μαΐου 2021:
Περιφερειακή Ἐκδήλωσις Ἰονίων Νήσων:
Ἐκδηλώσεις εἰς τήν Κέρκυραν διά τήν ἐπέτειον συνθέσεως τοῦ Ὕμνου εἰς τήν Ἐλευθερίαν (Μάιος 1823), μέ τήν συμμετοχήν ὅλων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν τῶν Ἰονίων Νήσων.
Πραγματοποίησις Ἐπιστημονικῆς Ἡμερίδος διά τό ἔργο τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ καί τοῦ Ἰωάννου Καποδίστρια.
Β΄ Δεκαπενθήμερον Ἰουνίου 2021:
Συνοδική Ἐκδήλωσις εἰς τό Γύθειον καί εἰς τόν Διρόν.
Ἀνάμνησις τῶν ἀγώνων τῶν Μανιατῶν καί τῶν Μανιατισσῶν κατά τοῦ Ἰμπραήμ.
Ἀναπαράστασις τῆς Μάχης τοῦ Διροῦ (23-25.6.1826), κατά τήν ὁποίαν αἱ γυναῖκες ἐδίωξαν μέ τά δρεπάνια τούς Αἰγυπτίους.
Μέ φροντίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μάνης διοργάνωσις Ἡμερίδος διά τήν συμβολήν τῶν γυναικῶν εἰς τήν Ἑλληνικήν Ἐπανάστασιν.

Παρασκευή 9 Ἰουλίου 2021:
Πραγματοποίησις εἰς τάς Ἀθήνας ἐκδηλώσεων εἰς μνήμην τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανοῦ καί τῶν Ἐπισκόπων καί τῶν Ἡγουμένων, οἱ ὁποῖοι ἐσφαγιάσθησαν εἰς τήν Λευκωσίαν εἰς τάς 9 Ἰουλίου 1821.
Στόχος τῶν ἐκδηλώσεων εἶναι νά καταδειχθοῦν οἱ ἐθνικοί καί πνευματικοί δεσμοί μεταξύ Ἑλλάδος καί Κύπρου.
Δύναται νά ζητηθεῖ καί ἡ συνεργασία τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου, τῆς Πρεσβείας τῆς Κύπρου καί τῶν Κυπριακῶν Σωματείων τῶν Ἀθηνῶν.

Τετάρτη 18 Αὐγούστου 2021:
Περιφερειακή Ἐκδήλωσις Δυτικῆς Μακεδονίας:
Μέ ἐπίκεντρον τά Γρεβενά τέλεσις Πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας εἰς μνήμην τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Δημητρίου ἐκ Σαμαρίνης (+ 1808), μέ τήν συμμετοχήν τῶν τεσσάρων Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας.
Εἰς τήν Κοζάνην διοργάνωσις Ἡμερίδος διά τήν συμβολήν τῶν Νεομαρτύρων εἰς τήν διαφύλαξιν τῆς Ἑλληνορθοδόξου ταυτότητος ἐπὶ Τουρκοκρατίας.

Τρίτη 24 Αὐγούστου 2021:
Περιφερειακή Ἐκδήλωσις Ἠπείρου εἰς τήν Κόνιτσαν (ὅπου φυλάσσεται καί ἱερόν λείψανον τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ).
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία εἰς μνήμην τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, μέ τήν συμμετοχήν ὅλων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν τῆς Ἠπείρου.
Εἰς τά Ἰωάννινα διοργάνωσις Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου, φροντίδι τῶν πέντε Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἠπείρου, μέ θέματα:
α) Τήν ἐθνικήν καί τήν πνευματικήν προσφοράν τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ καί
β) Τούς ἀγῶνας τῶν Σουλιωτῶν διά τήν Ἐλευθερίαν.

Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021:
Συνοδική Ἐκδήλωσις εἰς τάς Σπέτσας.
Ἐπέτειος τῆς νικηφόρου Ναυμαχίας τῶν Σπετσῶν (8-13 Σεπτεμβρίου 1822).
Πραγματοποίησις ἐπιμνημοσύνου δεήσεως διά τόν Ἀνδρέαν Μιαούλην, τήν Μπουμπουλίναν καί ἄλλους θαλασσομάχους.
Μέ φροντίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης διοργάνωσις Ἡμερίδος διά τήν συμβολήν τῆς Ὕδρας, τῶν Σπετσῶν, τῶν Ψαρῶν καί ἄλλων ναυτικῶν πόλεων καί νήσων εἰς τόν Ἀγῶνα (Γαλαξείδιον, Κάσος, Μύκονος κ.ἄ).

Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021:
Περιφερειακή Ἐκδήλωσις Πελοποννήσου εἰς τήν Τρίπολιν.
Ἐπέτειος 200 ἐτῶν ἀπό τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Τριπολιτσᾶς τό ἔτος 1821.
Πραγματοποίησις ἐκδηλώσεων μέ τήν συμμετοχήν ὅλων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν τῆς Πελοποννήσου.
Τέλεσις ἐπιμνημοσύνου δεήσεως διά τούς Ἐπισκόπους καί τούς Προκρίτους, οἱ ὁποῖοι ἐθανατώθησαν εἰς τάς φυλακάς τῆς Τριπόλεως, ἀπό τόν μῆνα Μάρτιον ἕως τόν μῆνα Σεπτέμβριον τοῦ ἔτους 1821.
Πραγματοποίησις ἐπιστημονικῆς Ἡμερίδος διά τήν προσωπικότητα καί τά γραπτά κείμενα τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη.

Α΄ Δεκαπενθήμερον Ὀκτωβρίου 2021:
Διοργάνωσις τοῦ 10ου καί τελευταίου Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος ὑπό τόν τίτλον: «Ἡ ἐπίδραση τοῦ 1821 στή λογοτεχνία, τήν ποίηση καί τήν τέχνη».

Β΄ Δεκαπενθήμερον Ὀκτωβρίου 2021:
Περιφερειακή Ἐκδήλωσις Ἀνατολικῆς Μακεδονίας.
Ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐπετείου τῆς ἐκδημίας τοῦ Σερραίου Ἐμμανουήλ Παππᾶ (τέλη Ὀκτωβρίου 1821), πραγματοποίησις ἐκδηλώσεως εἰς τάς Σέρρας, μέ τήν συμμετοχήν τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν τῶν Νομῶν Σερρῶν, Δράμας καί Καβάλας.
Πραγματοποίησις Ἡμερίδος ἀφιερωμένης εἰς τήν ἐξέγερσιν τῆς Μακεδονίας, μέ πρωταγωνιστήν τόν Ἐμμανουήλ Παππά.

Νοέμβριος 2021:
Κοινή Ἐκδήλωσις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν καί μέ τήν παρουσίαν Ἀντιπροσωπείας τῆς Δ.Ι.Σ. Διοργάνωσις Συνεδρίου μέ θέμα: «Ἡ συμμετοχή τῆς Ἀχαΐας στόν Ἀγῶνα», μέ ἔμφασιν εἰς τόν ρόλο τῶν Ἱερῶν Μονῶν Ἁγίας Λαύρας καί Μεγάλου Σπηλαίου καί εἰς τήν προσωπικότητα τοῦ Μητροπολίτου Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ.

Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021:
Περιφερειακή Ἐκδήλωσις Θεσσαλίας, μέ ἐπίκεντρον τόν Βόλον.
Πραγματοποίησις ἐκδηλώσεων ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐπετείου ἐκδημίας τοῦ Ἀνθίμου Γαζῆ (28.11.1823) καί μέ τήν συμμετοχήν ὅλων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν τῆς Θεσσαλίας.
Πραγματοποίησις Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου ἀφιερωμένου εἰς τόν Ρήγα Βελεστινλῆ, εἰς τόν Ἄνθιμον Γαζῆ καί εἰς τόν Θεσσαλόν (ἐξ Ἀμπελακίων Λαρίσης) Ἐθνομάρτυρα Ἐπίσκοπο Ρωγῶν Ἰωσήφ.

Α΄ Δεκαπενθήμερον Δεκεμβρίου 2021:
Λαμία: Πανελλήνιον Συνέδριον Κατηχητῶν μέ θέμα: «Πῶς θά μεταδώσουμε εἰς τούς νέους μας τό πνεῦμα καί τό ὅραμα τοῦ 1821».
Συνδιοργάνωσις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος μετά τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Β΄ Δεκαπενθήμερον Δεκεμβρίου 2021:
Ἀθήνα: Συναυλία διά τήν λήξιν τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων μέ τήν συμμετοχήν Χορωδιῶν καί Μουσικῶν Συνόλων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῶν ὁμόρων Ἱερῶν Μητροπόλεων.