ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἀπογραφή θέσεων Ἐφημερίων»
(11/2/2019).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 560
Ἀριθμ. Διεκπ. 272
Ἀθήνῃσι 11ῃ Φεβρουαρίου 2019


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςἘκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 7ης μηνός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὑτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως ἀποστείλῃ εἰς ὑμᾶς σχέδιον Πράξεως τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου περί τῶν Ἐνοριῶν καί τῶν ὀργανικῶν θέσεων τῶν Κληρικῶν, ὡς καί τῶν μισθοδοτουμένων ὑπό τοῦ Κράτους λαϊκῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων, ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς ἐγκύρου καταγραφῆς αὐτῶν.

Ὅθεν, διαπέμπομεν εἰς ὑμᾶς τό ὡς ἄνω σχέδιον, μετά ὁδηγιῶν καί λοιποῦ βοηθητικοῦ ὑλικοῦ, καί παρακαλοῦμεν ὅπως, ὅσαι ἐκ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων δέν ἔχουν εἰσέτι πράξει τοῦτο, προβοῦν ἐγκαίρως εἰς τήν σύνταξιν τῆς ἐν τοῖς ὕπερθεν Πράξεως καί ἀποστείλουν αὐτήν εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον διά τά κατ’ Αὐτήν.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Μεθώνης Κλήμης