ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί παροχῆς διευκρινιστικῶν πληροφοριῶν σχετικῶς πρός τήν παροχήν φιλανθρωπικοῦ τιμολογίου (Φ2) εἴς τινας κοινωνικάς δομάς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Περιφερείας Ἀττικῆς»
(11/2/2019).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 357
Διεκπ. 262
Αθήνα 11ῃ Φεβρουαρίου 2019


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Περιφερείας Ἀττικῆς


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 5ης μηνός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τοῦ ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 2/24.1.2019 ἐγγράφου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιίας, δι' οὗ παρέχεται ἐνημέρωσις διά τάς ἐκπτώσεις τῶν λογαριασμῶν Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. τῶν φιλανθρωπικῶν δομῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Περιφερείας Ἀττικῆς, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως γνωρίσῃ ὑμῖν τά κάτωθι:

1. Εἰς τήν κατάστασιν τῶν χορηγῶν ἤ εἰς τούς ἐπισήμους ἱστοτόπους τῆς ὑμετέρας Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἤ ἀκόμη καί εἰς τούς ἱστοτόπους τῶν δομῶν, οἱ ὁποῖοι ὠφελοῦνται ὑπό τοῦ μειωμένου τιμολογίου, νά ἀναγράφεται ὑποχρεωτικῶς ἡ Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. ὡς χορηγός τῶν ὑμετέρων κοινωνικῶν δομῶν.

2. Αἱ ὑμέτεραι δομαί δέον ὅπως ἐνημερώσουν ἡμᾶς, διά ποῖον λόγον ὑπῆρξαν τυχόν ὑπερβάσεις εἰς τήν κατανάλωσιν ὕδατος. Αἱ ἀπαντήσεις νά ἀποσταλοῦν ἠλεκτρονικῶς εἰς τήν ἠλεκτρονικήν διεύθυνσιν τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιΐας: sekpe@ierasynodos.gr


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης