ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί ἀποστολῆς Μηνύματος διά τήν Ἑορτήν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν πρός τούς μαθητάς καί τάς μαθητρίας ὅλων τῶν ἑλληνικῶν Σχολείων»
(9/1/2019).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 5883/2018
Διεκπ.30
Αθήνα 9ῃ Ἰανουαρίου 2019

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 8ης μηνός Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τοῦ ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 16/17.12.2018 ἐγγράφου τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος, δι' οὗ ὑποβάλλεται πρότασις διά τήν ἀνάγνωσιν Μηνύματος Αὐτῆς ἀπευθυνομένου πρός τούς μαθητάς καί τάς μαθητρίας ὅλων τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων, τῶν ὑπαγομένων εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος, κατά τήν προσεχῆ Ἑορτήν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν (30.1.2019), γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως ἐγκρίνῃ καί ἐπευλογήσῃ τήν ἀνωτέρω πρότασιν, ἀποστείλῃ δέ διά τοῦ παρόντος τό σχετικόν κείμενον, ὅπως μερίμνῃ τῶν ἑκασταχοῦ Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν ἀποσταλῇ εἰς τά Σχολεῖα τῆς Περιφερείας αὐτῶν, ἵνα ἀναγνωσθῇ πρός τούς μαθητάς καί τάς μαθητρίας κατά τήν ἡμέραν τῆς Ἑορτῆς.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς



† Ὁ Μεθώνης Κλήμης


Κοινοποίησις:
Εἰδικήν Συνοδικήν Ἐπιτροπήν
Πολιτιστικῆς Ταυτότητος
Παρ’ ἡμῖν
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 – 115 21, Ἀθῆναι
Τηλ. 21072.72.204, Fax 21072.72.210, email: contact@ecclesia.gr


ΜΗΝΥΜΑ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ
(30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019)

Ἀγαπητοί μας μαθητές καί μαθήτριες,
Κάθε χρόνο τήν 30ή Ἰανουαρίου, ἑορτάζουμε μέ λαμπρότητα τήν ἑορτή τῶν «Τριῶν μεγίστων φωστήρων τῆς Τρισηλίου Θεότητος». Τιμοῦμε Βασίλειο τόν Μέγα, Γρηγόριο τόν Θεολόγο καί Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο, τά χρυσᾶ αὐτά στόματα τοῦ ἑλληνικοῦ καί χριστιανικοῦ λόγου, τά ὁποῖα, ὅπως ψάλλουμε στό Ἀπολυτίκιό τους, κατάρδευσαν, δηλαδή πότισαν, ὅλη τήν Οικουμένη μέ διδάγματα θεογνωσίας.

Ἔζησαν τόν 4ο αἰῶνα καί βοήθησαν στήν ἀποδοχή καί κατανόηση τῆς ἑλληνικῆς Παιδείας ἀπό τούς Χριστιανούς τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Εἶχαν καί οἱ τρεῖς μεγάλη μόρφωση, ὄχι μόνο θεολογική, ἀλλά καί βασισμένη στά ἀρχαῖα ἑλληνικά κείμενα. Πίστευαν ὅτι ὁ Χριστιανός ἔχει πολλά νά ὠφεληθεῖ ἀπό τή μελέτη τῶν κλασικῶν κειμένων τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γραμματείας, ἀρκεῖ ἡ μελέτη αὐτή νά γίνεται προσεκτικά καί ἐπιλεκτικά, ὅπως συμβαίνει μέ τήν μέλισσα, ἡ ὁποία λαμβάνει ἀπό τά ἄνθη μόνο ὅ,τι τῆς χρειάζεται γιά νά φτιάξῃ τό μέλι.
Ὁ Μέγας Βασίλειος, Ἐπίσκοπος Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, ἔγραψε ἕνα περίφημο κείμενο μέ θέμα πῶς οἱ νέοι μποροῦν νά ὠφεληθοῦν ἀπό τά ἀρχαῖα ἑλληνικά κείμενα. Ἐκεῖ παραθέτει παραδείγματα ἤθους ἀπό τόν βίο μεγάλων μορφῶν τῆς Ἀρχαιότητος. Μεταξύ ἄλλων παρουσιάζει θετικά παραδείγματα ἐγκρατείας ἀπό τον βίο τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, τοῦ σπουδαίου αὐτοῦ τέκνου τῆς ἑλληνικῆς Μακεδονίας.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὀ Θεολόγος, Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, ἐκφωνώντας Ἐπιτάφιο Λόγο πρός τόν καλό του φίλο Μέγα Βασίλειο, υπογραμμίζει ὅτι τό σπουδαιότερο ἀγαθό γιά τόν ἄνθρωπο εἶναι ἡ Παιδεία, ἡ μόρφωση. Προσθέτει ἐπίσης ὅτι παράλληλα μέ τήν ἐκκλησιαστική παιδεία, τά χριστιανικά γράμματα δηλαδή, πρέπει οἱ νέοι νά γνωρίζουν καί τή σοφία πού ἔρχεται ἔξω ἀπό τόν ναό (ἔξωθεν ἤ θύραθεν παιδεία) ἐννοώντας τά κλασικά κείμενα τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων.
Στήν Ἄντιόχεια τῆς Συρίας ἔζησε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἔφτασε μέχρι τό ἀξίωμα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Ἡ πατρίδα του τότε ἦταν σημαντικό κέντρο ἑλληνικῆς Παιδείας. Σπούδασε τή ρητορική καί τή νομική, ἀλλά ἀφοσιώθηκε στήν Ἐκκλησία. Οἱ ἀπόψεις του γιά τήν παιδαγωγική εἶναι διαχρονικές καί ἐπίκαιρες καί διδάσκονται σήμερα, μετά ἀπό τόσους αἰῶνες, σέ κορυφαῖα πανεπιστήμια ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος.

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ἀγωνίσθηκαν γιά μιά Παιδεία, ἡ ὁποία δέν θά προσφέρει ἁπλῶς τεχνική καί ἐπαγγελματική κατάρτιση, ἀλλά θά εἶναι διδασκαλία γνώσεων καί ἤθους, ὥστε ἡ μόρφωση νά ἀποβαίνει οὐσιαστικά σέ διαμόρφωση χαρακτήρων. Πίστευαν σέ Παιδεία προσανατολισμένη στόν Θεό καί στόν συνάνθρωπο. Σέ σχολεῖο, τό ὁποῖο θά διδάσκει τή φιλανθρωπία, τόν σεβασμό σέ κάθε ἀδύναμο καί πάσχοντα συνάνθρωπο, τήν ἐλευθερία πού συνδυάζεται μέ ὑπευθυνότητα, τόν ὑγιῆ καί ἀφανάτιστο πατριωτισμό.
Ἀγαπητά μας παιδιά, σᾶς εὐχόμαστε καλή πρόοδο καί σᾶς καλοῦμε νά γνωρίσετε τά κείμενα καί τή σοφία τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Νά τούς ἔχετε ὡς πρότυπα στή ζωή σας, μέσα ἀπό οὐσιαστική μελέτη, καί νά θυμᾶστε ὅτι σκοπός τῆς Παιδείας εἶναι νά γίνετε ὁλοκληρωμένες προσωπικότητες μέ σφαιρική γνώση, χρήσιμοι γιά τήν κοινωνία, τήν πατρίδα καί τήν Ἀνθρωπότητα.

Τό μέλλον θά εἶναι καλύτερο ἄν φωτισθοῦμε ὅλοι ἀπό τά νάματα καί τόν τρόπο ζωῆς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ