ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί διοργανώσεως Πανελληνίου Μαθητικοῦ Διαγωνισμοῦ δημιουργίας ταινίας μικροῦ μήκους, διά τό σχολικόν ἔτος 2018 2019, μέ θέμα "200 χρόνια ἀπό τό 1821"»
(9/1/2019).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 5882/2018
Διεκπ. 31
Αθήνα 9ῃ Ἰανουαρίου 2019


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςἘκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 8ης μηνός Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τοῦ ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 16/17.12.2018 ἐγγράφου τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος, δι' οὗ ἐνημερώνει περί τῆς ὑπογραφῆς μνημονίου συνεργασίας μεταξύ αὐτῆς καί τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἐν τῷ πλαισίῳ αὐτῆς ἀνεκοινώθη ὑπό τοῦ Ὑπουργείου ἡ διοργάνωσις Πανελληνίου Μαθητικοῦ Διαγωνισμοῦ δημιουργίας ταινίας μικροῦ μήκους (βίντεο), διά τό σχολικόν ἔτος 2018 2019, μέ θέμα: «200 χρόνια ἀπό τό 1821».

Ὁ ἐν λόγῳ μαθητικός διαγωνισμός προσκαλεῖ εἰς συμμετοχήν μαθητάς καί μαθητρίας τῆς Γ΄ Τάξεως τοῦ Γυμνασίου ὅλης τῆς Ἑλλάδος καί ζητεῖ νά ἐμπνευσθοῦν ὑπό τεσσάρων προεπαναστατικῶν προσωπικοτήτων, ἤτοι: τήν Ἁγίαν Φιλοθέην, τόν Ἅγιον Κοσμᾶν τόν Αἰτωλόν, τόν Ἰωάννην Βλάχον ἤ Δασκαλογιάννην καί τόν Ρήγαν Φερραῖον.

Μέ ἀγαστήν συνεργασίαν κατηρτίσθη τό Πρόγραμμα συμμετοχῆς, τό ὑποστηρικτικόν ὑλικόν καί αἱ πηγαί ἐμπνεύσεως διά τούς μαθητάς εἰς συγκεκριμένας ἱστοσελίδας, ὅπως αὕτη τῆς Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων. Καταληκτήριος ἡμερομηνία συμμετοχῆς εἰς τόν Διαγωνισμόν εἶναι ἡ ἡμέρα μνήμης τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, ἤτοι ἡ 19η Φεβρουαρίου 2019.

Ὁ Διαγωνισμός αὐτός ἐκπονεῖται ὑπό τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων, κατόπιν θετικῆς Γνωμοδοτήσεως τοῦ Ι.Π.Ε. (Πρᾶξις 56/22.11.2018).

Συνημμένως ἀποστέλλομεν ὑμῖν τό ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 214800/Θ2/ 13.12.2018 ἔγγραφον τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων καί παρακαλοῦμεν ὅπως ἀνακοινωθῇ ἀπ' ἄμβωνος ἡ διενέργεια τοῦ ἐν λόγῳ μαθητικοῦ διαγωνισμοῦ καί διανεμηθῇ τό ὑλικόν εἰς τάς κατηχητικάς ὁμάδας τῆς Ἱερᾶς ὑμῶν Μητροπόλεως, τούς Καθηγητάς καί τούς μαθητάς αὐτῶν.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Μεθώνης Κλήμης