ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἑορτασμός Ἑβδομάδος Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς»
(10/1/2019).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 5841/2017
Διεκπ.50
Αθήνα 10ῃ Ἰανουαρίου 2018


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διοργανώνει καί κατά τό ἐνεστώς ἔτος 2018 τήν «Ἑβδομάδα Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς» κατά τήν Β´ Ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν (25 Φεβρουαρίου 3 Μαρτίου 2018).
Σκοπός τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ὡς ἄνω «Ἑβδομάδος» εἶναι ἡ προώθησις τοῦ διεξαγομένου ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἀνά τήν Οἰκουμένην, διά τόν εὐαγγελισμόν πάντων τῶν ἐθνῶν καί τήν ἔνταξιν αὐτῶν εἰς τό Σῶμα τοῦ ζῶντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ὅθεν, Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 9ης μηνός Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, παρακαλεῖ ὑμᾶς, ὅπως προβῆτε εἰς τάς σχετικάς ἐνεργείας διά τήν ἐπιτυχίαν τῶν σκοπῶν τῆς ἐν λόγῳ «Ἑβδομάδος». Δύνασθε, ὡς ἐκ τούτου, ὅπως διοργανώσητε εἰδικάς ἐκδηλώσεις, ἐκθέσεις, διαλέξεις κ.λπ., διά νά προβάλητε τόσον τό ἱεραποστολικόν πνεῦμα τῆς Ἐκκλησίας γενικῶς, ὅσον καί τό ἐπιτελούμενον ὑπ' Αὐτῆς ἔργον. Αἱ ἐν λόγῳ πρωτοβουλίαι δέον ὅπως διεξαχθῶσι δι' ὅλων τῶν ἐνοριακῶν δραστηριοτήτων, ὅπως κύκλων μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, Κατηχητικῶν Σχολείων, ἑσπερινῶν ἤ ἀπογευματινῶν κηρυγμάτων κ.ἄ.
Διά τήν προετοιμασίαν τῶν καταλλήλων ἐκδηλώσεων καί μαθημάτων κατηχήσεως θά ἀποσταλῶσιν ἐντός τῶν προσεχῶν ἡμερῶν εἰς τούς Ἱερούς Ναούς τῆς καθ' ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καθ' ὅν τρόπον ἀποστέλλεται τό δελτίον τῆς Φωνῆς Κυρίου, τά ἑξῆς:
α) Μία πεντάχρωμος ἀφίσα 5070 ἐκ., πρός τοιχοκόλλησιν.
β) Ἔγχρωμος ἀμφίπλευρος σελιδοδείκτης διά τούς μαθητάς τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων.
Κατά τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας, 25ην Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., ὅτε ἄρχεται ἡ «Ἑβδομάς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς», περιαχθήσεται δίσκος πρός οἰκονομικήν ἐνίσχυσιν τῶν ἱεραποστολικῶν κλιμακίων τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας εἰς Ἀφρικήν καί Ἀσίαν. Ἐπίσης, κατά παλαιάν συνήθειαν, εἰς τήν προσπάθειαν αὐτήν συμμετέχουν καί τά μέλη τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων δι' οἰκονομικῆς συνεισφορᾶς.
Τά συγκεντρωθησόμενα ποσά ἐκ τοῦ εἰς τούς Ἱερούς Ναούς περιαχθησομένου δίσκου καί τά ἐκ τῆς συνδρομῆς τῶν μαθητῶν τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, παρακαλοῦμεν ὅπως ἀποσταλῶσιν ἀνυπερθέτως ἕως τῆς 30.4.2018 εἰς τό ἐν τῇ Πλατείᾳ Μητροπόλεως ῾Υποκατάστημα τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀθήναις καί εἰς τόν ὑπ᾿ ἀριθμ. GR0501101460000014655807494 λογαριασμόν ὑπό τήν ἔνδειξιν «Ἀποστολική Διακονία, διά τήν Ἐξωτερικήν Ἱεραποστολήν» καί οὐχί ἀπ' εὐθείας ὑφ᾿ ὑμῶν εἰς διάφορα Ἱεραποστολικά Κέντρα ἤ Ἱεραποστολικούς Συλλόγους καί Σωματεῖα, καί τοῦτο, ἵνα ἑνιαίως καί ὑπευθύνως ἀντιμετωπίζηται ὑπό τῆς Ἐκκλησίας ἡ λίαν σοβαρά καί ὑψηλή ὑπόθεσις τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς.
Παρακαλοῦμεν ἡ κατάθεσις νά γνωστοποιῆται εἰς τό ἁρμόδιον Γραφεῖον Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.
Διά πληροφορίας σχετικῶς πρός τήν διοργάνωσιν τῆς ἐν λόγῳ «Ἑβδομάδος», δύνασθε νά ἀπευθύνησθε εἰς τό Γραφεῖον Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, τηλ. 210 7272315 316 313.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Μεθώνης Κλήμης