ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί ἐγγραφῶν μαθητῶν εἰς τά Σχολεῖα τῆς Δευτεροβαθμίου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως διά τό σχολικόν ἔτος 2018-2019»
(15/5/2018).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2266
Ἀριθμ. Διεκπ. 1065
Ἀθήνῃσι 15ῃ Μαΐου 2018


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Εἰς τάς Ἕδρας των
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Διά τοῦ παρόντος, καί κατόπιν τοῦ ὑπ' ἀριθ. 47/15.5.2018 εἰσηγητικοῦ σημειώματος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως καί Ἐπιμορφώσεως τοῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου, διαπέμπομεν ὑμῖν, συνημμένως ὧδε, τό ὑπ' ἀριθ. 75903/Θ2/10.5.2018 ἔγγραφον τοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς καί Θρησκευτικῆς Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων, περί ἐγγραφῶν μαθητῶν εἰς τά Σχο- λεῖα τῆς Δευτεροβαθμίου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως διά τό σχολικόν ἔτος 2018-2019, πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν καί διά τά καθ' ὑμᾶς.
Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Μεθώνης Κλήμης