ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Λ´ Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων διά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας»
(4/6/2018).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2630
Διεκπ. 1206
Αθήνα 4ῃ Ἰουνίου 2018

Πρός
Τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
Τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Εἰς τάς Ἕδρας των


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 11ης μηνός Μαΐου ἐ.ἔ., ἀνακοινούμεθα ὑμῖν, ὅτι ἀπό 22ας ἕως 24ης Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., πραγματοποιηθήσεται ἐν Λεπτοκαρυᾷ Πιερίας, τῇ πρόφρονι ἀνταποκρίσει τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κίτρους κ. Γεωργίου, ἡ «Λ´ Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων διά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας», ἔχουσα ὡς θέμα «Αἱρετικές θεωρήσεις περί τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων», διοργανουμένη ὑπό τῆς παρ᾿ ἡμῖν Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων. Ἡ παροῦσα Συνδιάσκεψις, συμπληροῦσα ἤδη τριάκοντα ἔτη συνεχοῦς πορείας, φέρει ἐπετειακόν χαρακτῆρα καί ὡς ἐκ τούτου ἀποκτᾷ ἰδιαιτέραν σημασίαν διά τήν λειτουργίαν τοῦ θεσμοῦ τούτου.

Ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς ἀρτιωτέρας διοργανώσεως τῆς ἐν λόγῳ Συνδιασκέψεως, γνωρίζομεν ὑμῖν τά ἀκόλουθα :

1. Ὁ συντονισμός τοῦ Προγράμματος τῆς Συνδιασκέψεως ἀνετέθη τῇ καθ᾿ ἡμᾶς Συνοδικῇ Ἐπιτροπῇ ἐπί τῶν Αἱρέσεων καί τῷ Γραμματεῖ αὐτῆς Αἰδεσιμολογιωτάτῳ Πρωτοπρεσβυτέρῳ κ. Κυριακῷ Τσουρῷ, πρός ὅν δύνασθε ὅπως ἀπευθύνησθε διά πᾶσαν πληροφορίαν (τηλ. 210 7272240 3 καί Fax 210 7272244, κινητόν: 6974 23 56 28).

2. Διά τήν ἐξασφάλισιν πληρεστέρας καί συστηματικωτέρας συνεργασίας καί ἐνημερώσεως, ἐνδείκνυται ἡ παρουσία τοῦ μονίμου Ἐντεταλμένου ἑκάστης Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς τάς Συνδιασκέψεις ταύτας, ὅστις, ἕνεκα τῆς συνεχοῦς ἐνασχολήσεως αὐτοῦ ἐπί τοῦ εἰδικοῦ τούτου καί σημαντικοῦ ποιμαντικοῦ τομέως, δύναται νά ἐνημερώνηται καί νά ἐνημερώνῃ ἁρμοδίως διά τήν οὐσιαστικήν ἀξιοποίησιν τῶν Πορισμάτων τῶν Συνδιασκέψεων τούτων καί νά συνεργάζηται μετά τοῦ Γραφείου τῆς ἁρμοδίας Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς.

3. Προκειμένου νά ἐξασφαλισθῇ ἡ διαμονή τῶν Συνέδρων εἰς Ξενοδοχεῖον, ἕκαστος τῶν Ἐντεταλμένων δέον ὅπως ἀποστείλῃ, ἀνυπερθέτως, μέχρι 15ης Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., συμπεπληρωμένον τό ἐσώκλειστον «Δελτίον Συμμετοχῆς» του. Δεδομένης τῆς περιωρισμένης δυνατότητος φιλοξενίας, καθίσταται πρόδηλον ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά γίνουν δεκτοί συνοδοί τῶν Ἐντεταλμένων. Οἱ Ἐντεταλμένοι θά φιλοξενηθοῦν εἰς δίκλινα δωμάτια, ἀποκλειομένης τῆς φιλοξενίας αὐτῶν εἰς μονόκλινα.

4. Τά μέν ἔξοδα διαμονῆς θά καταβληθοῦν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς δέ διατροφῆς θά βαρύνουν τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Κίτρους, ἡ ὁποία προθύμως ἀπεδέχθη τήν κάλυψιν τῶν δαπανῶν τούτων, ὡς καί τήν διά χορηγείας κάλυψιν ὡρισμένων δαπανῶν διαμονῆς. Τά δέ ἔξοδα μετακινήσεως τῶν Ἐντεταλμένων εἰς Λεπτοκαρυάν θά βαρύνουν τάς κατά τόπους Ἱεράς Μητροπόλεις.

5. Ἡ ἔναρξις τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνδιασκέψεως ἔχει προγραμματισθῆ διά τήν Δευτέραν 22αν Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. καί ὥραν 5ην μεταμεσημβρινήν, εἰς τό ἐν Λεπτοκαρυᾷ ξενοδοχεῖον Bomo Olympus Grand Resort.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Συνημμένον: Δελτίον Συμμετοχῆς


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :
1. Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Κρήτης
2. Ἱεράς Μητροπόλεις Κρήτης
3. Ἱεράς Μητροπόλεις Δωδεκανήσου
4. Συνοδικήν Ἐπιτροπήν ἐπί τῶν Αἱρέσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ

Λ´ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ
ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ
ΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
Λεπτοκαρυά Κατερίνης, 22 – 24.10.2018

ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μητρόπολις: .
Ὄνομα καί Ὀφφίκιον: .
Ἐπώνυμον: .
Διεύθυνσις: .Ταχ. Κῶδιξ: .
Πόλις: .Τηλ. Ἐργασίας: .
FAX: . Τηλ. Οἰκίας: Κινητό: .
Ὥρα ἐνάρξεως τῆς Συνδιασκέψεως:
5 μ.μ. εἰς τό ξενοδοχεῖον
Bomo Olympus Grand Resort (ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ)

– Διά τήν μετάβασίν μου εἰς Λεπτοκαρυάν θά χρησιμοποιήσω τό λεωφορεῖον, τό ὁποῖον ἀναχωρεῖ ἀπό τό Παναθηναϊκόν Στάδιον (Καλλιμάρμαρον), τήν Δευτέραν, 22αν Ὀκτωβρίου καί ὥραν 9ην πρωινήν:
Ναί  Ὄχι 
– Ἐπιθυμῶ, εἰς τó πλαίσιoν τοῦ Προγράμματος τῆς Συνδιασκέψεως, νά λάβω τόν λόγον διά νά ἀναπτύξω 5λεπτον γραπτήν εἰσήγησιν:
Ναί  Ὄχι 
– Ἡ διαμονή τῶν συνέδρων θά γίνῃ εἰς δίκλινα δωμάτια, εἰς τό ὡς ἄνω ξενοδοχεῖον. (Δέν θά διατεθοῦν μονόκλινα δωμάτια).
Θά μείνω εἰς τό ξενοδοχεῖον:
Ναί  Ὄχι 
(Οἱ ἐπιθυμοῦντες μονόκλινον δωμάτιον θά κάνουν κράτησιν προσωπικῶς καί ἐπιβαρύνονται μέ τά ἔξοδα διαμονῆς).

Ὑπογραφή . Ἡμερομηνία .
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ :
Τό παρόν Δελτίον πρέπει νά ἐπιστραφῇ συμπεπληρωμένον ἀνυπερθέτως μέχρι τήν 15ην Σεπτεμβρίου 2018, εἰς τήν διεύθυνσιν: Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Αἱρέσεων, Ἰασίου 1, 115 21 Ἀθῆναι ἤ εἰς τό FAX: 210 7272 244. (Πληροφορίες καί διευκρινίσεις εἰς τά τηλέφωνα: 210 7272 240 – 243 ἤ 6974 235628) καί εἰς τόν συνεργάτην τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους καί Κατερίνης κ. Βασ. Δήμου: 6972 72 24 91).
Ξενοδοχεῖον BOMO OLYMPUS GRAND RESORT τηλ. 23520 31 311