ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Λειτουργία τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου κατά μῆνα Αὔγουστον»
(11/6/2018).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2364
Διεκπ.1274
Αθήνα 11ῃ Ἰουνίου 2018


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 7ης μηνός Ἰουνίου 2018, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥη-θείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως τό Συνοδικόν Μέγαρον παραμείνῃ κλειστόν ἀπό 6ης ἕως καί 26ης μηνός Αὐγούστου καί παρακαλοῦμεν ὅπως μεριμνήσητε διά τήν ἔγκαιρον τακτοποίησιν τῶν ὑπηρεσιακῶν ὑμῶν θεμάτων τῶν ἀφορώντων εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον.

Αὐτονόητον τυγχάνει ὅτι θά λειτουργῇ ἡ Ἀρχιγραμματεία μετά τοῦ προσωπικοῦ ἀσφαλείας διά τάς ἐπικυρώσεις καί διά τά τρέχοντα ἤ τυχόν ἔκτακτα ὑπηρεσιακά ζητήματα.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Μεθώνης Κλήμης