ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί ὁδηγιῶν τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος διά τήν ἀντιπυρικήν περίοδον»
(12/6/2018).

Πρωτ. 2586
Ἀριθμ. Διεκπ. 1297
Ἀθήνῃσι 12ῃ Ἰουνίου 2018


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 8ης μηνός Ἰουνίου ἐ.ἔ., διαπέμπομεν ὑμῖν συνημμένως ὁδηγίας πρός ἀποφυγήν προκλήσεως πυρκαϊῶν, ἀποσταλείσας ὑπό τοῦ Ἀρχηγείου τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος, καί παρακαλοῦμεν διά τά καθ’ ὑμᾶς, πρός ἐνημέρωσιν καί εὐαισθητοποίησιν τῶν πιστῶν.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς† Ὁ Μεθώνης Κλήμης