ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Σύγκλησις Β´ Πανελληνίου Συνεδρίου Στελεχῶν Κατασκηνώσεων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(19/4/2018).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1548
Διεκπ. 837
Αθήνα 19ῃ Ἀπριλίου 2018
Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 17ης μηνός Ἀπριλίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν προτάσεως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν τήν διοργάνωσιν τοῦ Β´ Πανελληνίου Συνεδρίου Στελεχῶν Κατασκηνώσεων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Τό εἰρημένον Συνέδριον θά πραγματοποιηθῇ εἰς τάς κατασκηνωτικάς ἐγκαταστάσεις τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, εἰς Αὐλῶνα Ἀττικῆς, ἀπό 29ης Μαΐου ἕως 1ης Ἰουνίου ἐ.ἔ.

Δι᾿ ἑκάστην Ἱεράν Μητρόπολιν ὁ ἀριθμός τῶν συμμετεχόντων ὁρίζεται εἰς δύο (2) πρόσωπα.

Ὅθεν παρακαλοῦμεν ὑμᾶς ὅπως, τό ἀργότερον ἕως τῆς 25ης Μαΐου ἐ.ἔ., ὑποβάλητε τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ τήν συνημμένην σχετικήν αἴτησιν συμμετοχῆς.

Ὅσοι ἐπιθυμοῦν ἐκπροσώπησιν διά περισσοτέρων συμμετεχόντων, παρακαλοῦνται ὅπως ἐπικοινωνήσουν μετά τοῦ Γραφείου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος.

Σημειωθήτω ὅτι τά μέν ἔξοδα φιλοξενίας τῶν συμμετεχόντων Συνέδρων θά καλυφθοῦν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τά δέ ὁδοιπορικά ἔξοδα μεταβάσεως καί ἐπιστροφῆς αὐτῶν ὑπό τῶν ἑκασταχοῦ Ἱερῶν Μητροπόλεων.

Πρός δέ τούτοις, διαπέμπομεν ὑμῖν συνημμένως εἰδικό ἔντυπο, παρακαλοῦντες καί αὖθις ὅπως ἕως τῆς 25ης Μαΐου ἐ.ἔ. ὑποβάλητε αὐτό τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ (ταχυδρομικῶς ἤ διά τηλεομοιοτύπου), δεόντως συμπεπληρωμένο.

Περισσοτέρας πληροφορίας δύνασθε νά λάβητε παρά τῆς Γραμματείας τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος (τηλ. 210.72.72.233 καί 210.32.45.098).

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Μεθώνης Κλήμης