ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Λῆξις μαθημάτων Κατηχητικῶν Σχολείων»
(18/4/2018).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1547
Διεκπ. 821
Αθήνα 18ῃ Ἀπριλίου 2018ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 17ης μηνός Ἀπριλίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ὁρίζεται ὡς ἡμέρα λήξεως τῶν μαθημάτων τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων καί τῶν Ἐνοριακῶν Νεανικῶν Συναντήσεων ὅλων τῶν βαθμίδων διά τήν παροῦσαν ἱεραποστολικήν περίοδον ἡ 20ή μηνός Μαΐου ἐ.ἔ., Κυριακή τῶν Ἁγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

Πρός τούτοις διευκρινίζομεν, ὅτι παρέχεται ὑμῖν ἡ δυνατότης προσδιορισμοῦ καί ἑτέρας ἡμερομηνίας ὡς καταληκτικῆς τῶν ὡς εἴρηται συναντήσεων κατά τήν ἔμφρονα ποιμαντορικήν ὑμῶν κρίσιν καί ἐφ᾿ ὅσον ἐπιβάλλουν αὐτό αἱ κατά τόπους ὑφιστάμεναι ποιμαντικαί ἀνάγκαι.

Αἱ ἐπί τῇ λήξει τῆς ἱεραποστολικῆς περιόδου καθιερωμέναι ἑορταστικαί ἐκδηλώσεις παρακαλοῦμεν ὅπως διεξαχθῶσι μετά τῆς προσηκούσης ἐπιμελείας καί λαμπρότητος, ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς ἐξάρσεως τοῦ θεσμοῦ τῆς Κατηχητικῆς Διακονίας καί τῆς περαιτέρω ἐνθαρρύνσεως τῶν νέων.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Μεθώνης Κλήμης