ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἀποστολή σχεδίων ἀποφάσεων διορισμοῦ κληρικῶν»
(30/3/2018).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1520
Διεκπ. 740
Αθήνα 30ῇ Μαρτίου 2018


Διά τοῦ παρόντος ἀποστέλλομεν ὑμῖν συνημμένως τό ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 52563/Θ1/30.3.2018 ἔγγραφον τῆς Διευθύνσεως Θρησκευτικῆς Διοικήσεως τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων, ἀφορῶν εἰς τήν ἀποστολήν σχεδίων ἀποφάσεων διορισμοῦ κληρικῶν, πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν καί διά τά καθ' ὑμᾶς.

Διευκρινίζεται ὅτι διά τῆς ἀποστολῆς ταχυδρομικῶς τῶν ὑπογεγραμμένων σχεδίων εἰς τό Ὑπουργεῖον, θά ἐπιταχυνθῇ ἡ διαδικασία τοῦ διορισμοῦ τῶν κληρικῶν, καθ' ὅτι θά συμπληρωθοῦν ἅπαντες οἱ ἀπαιτούμενοι ἐγκριτικοί ἀριθμοί καί θά ἐπιστραφοῦν εἰς ὑμᾶς, ὥστε ἐν συνεχείᾳ νά ἀποσταλοῦν εἰς τό Ἐθνικόν Τυπογραφεῖον πρός δημοσίευσιν.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Μεθώνης Κλήμης