ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἐνημέρωσις περί τοῦ τρόπου συμμετοχῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς Εὐρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προγράμματα»
(21/3/2018).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 838
Διεκπ. 663
Αθήνα 21ῃ Μαρτίου 2018


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 14ης μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τοῦ ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 1/14.2.2018 ἐγγράφου τοῦ Προέδρου τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Παρακολουθήσεως Εὐρωπαϊκῶν Θεμάτων, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ, δι’ οὗ ἐνημερώνει Αὐτήν περί τοῦ τρόπου συμμετοχῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς εὐρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως ἀποστείλῃ ὑμῖν συνημμένως σχετικήν Ἔκθεσιν ὑπό τίτλον «Σύντομη Παρουσίαση Χρηματοδοτικῶν Ἐργαλείων γιά τίς Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Νομικῶν Προσώπων Αὐτῆς», πρός ἐνημέρωσιν ὑμῶν καί διά τά καθ' ὑμᾶς.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Μεθώνης Κλήμης